Domov svatého Josefa, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 29

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4167967
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Dvůr Králové nad Labem 1,54404 Dvůr Králové nad Labem
 • Telefon: 491 610 513
 • E-mail: socialniDOZP@dsj-zirec.cz
 • Web: http://www.ochck.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové n. Labem poskytuje služby osobám se zdravotním postižením (roztroušenou mozkomíšní sklerózou) bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

Zájemce o službu musí splňovat tato kritéria: 

 • postižení neurologickým onemocněním s výrazným motorickým deficitem, s omezením sebeobsluhy a pohyblivosti, bez výrazné poruchy intelektu, zejména postižení roztroušenou mozkomíšní sklerózou nebo jiným neurologickým onemocněním s podobným projevem
 • omezení sebeobsluhy 
 • sociální potřebnost
 • z důvodu zdravotního postižení není možnost zajistit pomoc žádnými jinými formami péče (zejména terénními službami)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je nestátní zdravotnické a sociální zařízení.

Posláním Domova sv. Josefa je poskytováním celoroční pobytové služby zajistit lidem nemocným roztroušenou sklerózou (RS) podmínky pro důstojný, plnohodnotný a kvalitní život.

Uživatelé jsou podporováni v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, v udržování společenských, kulturních a sportovních aktivit podle individuálních zájmů a možností jednotlivých uživatelů.

 

DSJ vznikl jako první modelové lůžkové zařízení pro pacienty s roztroušenou mozkomíšní sklerózou (dále jen RS). Usilujeme o to, aby potřeby těchto pacientů s RS, jejichž celkový počet v ČR je asi 20 tisíc, byly v systému sociálních služeb lépe vnímány příslušnými orgány a institucemi. Při samotné komplexní péči o uživatele usilujeme o to, aby naše odborná péče o ně směřovala ke zlepšení zdravotního a psychického stavu, a v maximální možné míře podporujeme jejich aktivní život a zapojení do života společnosti.

 

Základním cílem  služby je poskytovat osobám se zdravotním postižením co nejširší komplex služeb se záměrem poskytnout jim účinnou pomoc a podporu odpovídající jejich individuálním potřebám.

Naší snahou je:

 • umožnit uživatelům prožívat kvalitní život v prostředí co nejvíce podobném domácímu
 • umožnit uživatelům žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí (v závislosti na zdravotním stavu) ve společenském dění, v kontaktu se známými a s možností využívat veřejné instituce
 • podporovat uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost v rámci svých možností

Naším cílem je i nadále zkvalitňování sociální péče zajištěním odborného růstu personálu Domova, především pracovníků v přímé péči o uživatele, zlepšováním technického vybavení a prostředí DSJ.

3. Nabízené činnosti

Informace a formuláře:  dlouhodobý pobyt - služba Domov pro os. se zdrav. postižením §48 (domovsvatehojosefa.cz)

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování,

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

4. volnočasové a zájmové aktivity,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Činnost Domova svatého Josefa vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem, z myšlenky pochopení jedinečnosti každého člověka a z úcty k jeho osobnosti.

Ve způsobu, jakým poskytujeme naše služby, klademe důraz zejména na :

 • respektování důstojnosti každého člověka – bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav
 • participaci-zapojenosti uživatele do dění – možnost uživatele účastnit se rozhodování o všech záležitostech, které se ho týkají
 • rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
 • podporu soběstačnosti, nezávislost v maximální možné míře, aktivní způsob života, udržení smysluplnosti života
 • jednání s uživatelem, zájemcem o službu jako s partnerem
 • respekt autonomie a práva člověka – jeho schopnosti řídit, zvládat a ovlivňovat způsob svého každodenního života podle vlastních pravidel a představ, respekt jeho soukromí
 • přátelskou atmosféru
 • podporu uživatelů ve zvládání překážek souvisejících s jejich nemocí

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní ceník naleznete zde: 199-vyse-uhrad.pdf (domovsvatehojosefa.cz)

Bližší informace o cenách za poskytované služby  Vám sdělí sociální pracovnice, telefon: 491 610 513.

Fakultativní činnost

ANO
 • použití telefonu na pokojích uživatelů (cena dle platného ceníku)
 • výlety a kulturní akce (cena dle konkrétní akce)     
 • použití charitní tiskárny a kopírky (cena dle platného ceníku)
 • přistup k PC s připojením na internet (služba je zdarma)
 • zprostředkování služeb pedikérky, kadeřnice, kosmetičky (zprostředkování je zdarma)
 • individuální doprava pro zboží denní spotřeby, léky (cena dle platného ceníku)
 • zapůjčování audio nosičů z audioknihovny DSJ, rádia a přenosného DVD přehrávače (zdarma)
 • drobné opravy oděvů (cena dle poskytovatele služby)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Oblastní charita Červený Kostelec

IČ poskytovatele

48623814

Kontaktní údaje na poskytovatele