Centrum Orion, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Rychnov nad Kněžnou, Dobruška

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 3_50 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba osobní asistence je určena dětem a dospělým ve věku od 3 do50 let, kteří žijí přednostně na území Královéhradeckého kraje a mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního, kombinovaného nebo jiného zdravotního postižení a je tak ohrožen jejich vývoj a sociální začlenění v oblastech sebeobsluhy, komunikace s okolím, orientace v prostředí, vzdělávání a dalších oblastech života a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby osobní asistence je pomoci dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, realizovat všechny činnosti, které potřebují ke zkvalitnění života a začlenění do přirozeného sociálního prostředí.

Cíle sociální služby osobní asistence:

- umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí, které znají a jsou v něm spokojeni

- vytvořit podmínky pro kvalitní integraci klientů, umožnit jim vzdělávat se kolektivní formou a tak získávat nové zkušenosti a podněty, podporovat klienty při využívání přirozených vztahových sítí a při navazování nových sociálních kontaktů

- za pomoci individuálního plánování spolupracovat s klienty na zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních potřeb a směřují v maximální možné míře k jejich začlenění do společnosti, k vedení aktivního a nezávislého způsobu života, k zabezpečení co možná nejvyšší míry soběstačnosti

- vytvářet přležitosti k tomu, aby klienti mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí

3. Nabízené činnosti

V rámci sociální služby osobní asistence poskytujeme tyto základní činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání, jídle, při přesunu na vozík, při samostatném pohybu, apod.

2. Pomoc při osobní hygieně - pomoc při použití WC, mytí apod.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při ohřívání jídla, servírování, příp. nakrmení

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti - manipulace s penězi, nakupování, běžné pochůzky apod.

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  - nácviky oblékání, stolování, koordinace pohybů, nácviky řeči, prostorové orientace, mezilidské vztahy, doprovázení na aktivity

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovody do školy, na zájmové aktivity, do kina apod.

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - doprovod a podpora při vlastním jednání např. na úřadech, pomoc při vyplňování dokumentů, spolupráce při navazování kontaktů s příbuznými, při vyhledávání pracovních příležitostí apod.

8. Základní sociální poradenství - určeno k pomoci při  řešení nepříznivé sociální situace, a to nejen prostřednictvím námi poskytovaných sociálních služeb

 

4. Specifika služby

Z kapacitních důvodů poskytujeme přednostně osobní asistenci ve školních a předškolních zařízeních v okrese Rychnov nad Kněžnou - v mnoha případech je právě zajištění osobního asistenta nezbytnou podmínkou průběhu kvalitní integrace dítěte se zdravotním postižením. Ve většině případů se přitom jedná o skupinovou asistenci, tzn. že asistent pomáhá v dané třídě více dětem (jde přitom výhradně o poskytování osobní asistence ve smyslu sociální služby - nikoli pedagogické asistence -  a to v rozsahu úkonů popsaných v nabídce služeb).

Také poskytujeme osobní asistenci při volnočasových aktivitách nebo v domácím prostředí dětem a dospělým v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Jednotlivé základní činnosti jsou zpoplatněny - aktuální Sazebním úkonů sociální služby osobní asistence je k dispozici na našich webových stránkách

https://centrum-orion.cz/wp-content/uploads/2020/08/cenik_OA_individualni.pdf 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jednání o poskytování sociální služby osobní asistence může probíhat v domácím prostředí klienta či zájemce o službu nebo v Centru Orion v Dlouhé Vsi, které je kompletně bezbariérové, i pro elektrické vozíky dostatečně prostorné a vybavené potřebnými pomůckami pro manipulaci s osobami s tělesným postižením. Přímo v areálu je prostorné parkoviště (zdarma).

Název poskytovatele

Centrum Orion, z. s.

IČ poskytovatele

68246901

Kontaktní údaje na poskytovatele