Život bez bariér, z.ú, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jičín

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 10

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9223303
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Opolského 148,50901 Nová Paka
 • Telefon: 602 393 368
 • E-mail: miroslav.dvorak@zbb.cz
 • Web: http://www.zbb.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena zájemcům:

 •  pokud se z důvodu věku či zdravotního postižení sami nebo jejich blízcí nachází v nepříznivé sociální situaci a potřebují k jejímu řešení pomoc jiné osoby.
 • pokud je zájemcům ( 16 - 80 let, nebo straší senioři nad 80 let nebo osoby v krizi) a bydlí v Královéhradeckém nebo Libereckém kraji.

Zájemci musí splňovat cílovou skupinu:

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocnění, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři, osoby v krizi.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem a cílem nabízené služby je zjištění, vyhodnocení a pokud lze vyřízení nepříznivé  životní situace klienta. Při úvodním osobním setkání a to buď formou ambulatní nebo v případě nepříznivého zdravotního stavu formou terénní - přímo v bydlišti klienta jsou zjištěny veškeré informace. Je stanoven individuální plán a zvolen další postup řešení všech nepříznivých situací  - příspěvky, sociální dávky, žádosti, odvolání, exekuce a pod.

 •   každému jedinci je poskytnuto bezplatné sociální poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé situace ve všech směrech
 •   v případě požádání jsou za klienta žádosti, odvolání sepsány a podány příslušnému úřadu 
 •  vždy je zachována lidská důstojnost a diskrétnost
 •  námi poskytovaná pomoc reaguje vždy na konkrétní potřeby klienta, které se snažíme určit a řešit
 •  pomáháme a motivujeme klienty, aby co nejvíce věcí zvládli sami, v případě  žádosti zařídíme sami
 •  respektujeme přání a osobnost klienta
 •  vytváříme prostředí, ve kterém se klienti cítí bezpečně a usilujeme o to, aby vedli plnohodnotný život a byli součástí společnosti
 • důsledně dodržujeme práva klientů a dodržujeme právo na ochranu života a zdraví, právo na ochranu osobních údajů, právo na soukromí a ochranu lidské důstojnost, právo na svobodu pohybu a pobytu, právo na přístup k informacím, právo na svobodu projevu, právo ma informace k poskytované službe, právo na individuální přístup od pracovníků služby, právo na zachování důvěrnosti a důstojnosti klienta, právo na zajištění vhodného prostředí při poskytování sociální služby, právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování služby, právo odstoupit od poskytované služby, dodržujeme interní předpisy, standardy kvality služeb,  postupujeme v souladu se statutem ústavu ŽBB.

3. Nabízené činnosti

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 • pomoc při jednání s pracovníky na úřadech
 • kompletního informačního servisu
 • kontaktů na další organizace, instituce a společnosti

b) Sociálně terapeutické činnosti  - poradenství . 

 • orientace v sociálních systémech a vzdělávání
 • jednání s úřady
 • orientace v systému sociálního zabezpečení
 • pomoc při zapůjčení či koupi vlastní kompenzační pomůcky
 • žádosti o sociální dávky (odvolání proti rozhodnutí správního orgánu)
 • žádosti o průkaz TP,ZTP, ZTP/P
 • pomoc při vyřizování různých žádostí

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( pomoc při vyplňování formulářů, tiskopisů, doprovody na úřady, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zprostředkování komunikace mezi jedinci, skupinami, podpora klientů při návštěvách dostupných zařízení, vytváření nových společenských kontaktů a upevňování navázaných kontaktů, orientace.

4. Specifika služby

Sociální služba Odborné sociální poradenství je poskytována v bezbariérovém prostředí Života bez bariér z. ú., Nová Paka, kde jsou poskytovány sociální služby, navazující služba půjčovny kompenzačních pomůcek, fungující chráněné dílny, ubytování. V tom je odlišnost od jiných kontaktních míst, která nabízejí rozsah úkonů teoreticky. Toto kontaktní poradenské místo může zájemci ukázat některé úkony přímo v praxi.

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • denní stacionář
 • sociální rehabilitace
 • kulturní akce (Den otevřených dveří, sportovní akce apod.)     
 • chráněné dílny   

( provozování vlastních sociálních služeb denní stacionář, sociální rehabilitace, vlastní rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek, vlastní 2 chráněné rukodělní dílny)

b) sociálně terapeutické činnosti 

 • předávání informací a kontaktů na další organizace a instituce, které mohou klienti využít při řešení své nepříznivé situace
 • poskytování informací ohledně sociálních dávek a sociálních služeb, lázeňské péče a rehabilitačních kurzů
 • sledování a pomoc po celou dobu řízení (dodržování zákonem stanovených lhůt, sepsání odvolání)
 • pomoc při řešení finační tísně ( dluhy, exekuce)
 • pomoc při zapůjčení kompenzační pomůcky přimo v půjčovně komepnzačních pomůcek  ŽBB
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • kontakt  s expertem na úpravy bariér v objektu

c) Pomoc při komunikaci v rámci setkávání se - návštěvy akcí pořádaných přímo ŽBB, Dny otevřených devří, sportovní, kulturní aktivity, exkurze chráněných dílen.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-15:00
 •  
 • Terénní
  • Středa  :  10:00-14:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Bezbariérová doprava při doprovodu na úřady ( dodávka s hydraulickou rampou, zvedací plošina) pouze v případě, pokud by nebylo možné řešit veřejně dostupnou dopravou nebos přihlédnutím ke  zdravotnímu stavu klienta .

Architektonická bezbariérovost

ANO

Objekt, přístup, ostatní prostory související se službou jsou zcela bezbariérové.

Název poskytovatele

Život bez bariér, z. ú.

IČ poskytovatele

26652561

Kontaktní údaje na poskytovatele