Centrum adiktologických služeb Hradec Králové, § 59 - Kontaktní centra

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu závislosti na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 12_60 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5814347
 • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
 • Adresa: Říční 1252,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 736 283 888
 • E-mail: hypiusova@laxus.cz
 • Web: http://www.laxus.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

PRO KOHO TU JSME?
 • Jsme tu pro osoby užívající drogy, bez ohledu na to jaké a jakým způsobem.
 • Lidem, kteří užívají alkohol, nabízíme primárně poradenství nebo case management.
 • Jsme tu pro osoby, kterým užívání těchto látek vnáší do života obtíže v rovině mezilidských vztahů, sociální nebo zdravotní oblasti.
 • Obrátit se na nás mohou i blízcí osob, kteří užívají drogy nebo alkohol, tj. partneři, rodiče, sourozenci, kamarádi či spolubydlící.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:
Centrum adiktologikcých služeb Hradec Králové je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají z užívání drog.
 • Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
 • Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti o metodách a smyslu léčby.
 • Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.

   

  Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
 • Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

   

  Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Bezpečí a důstojnost
 • Odbornost
 • Spolupráce

   

3. Nabízené činnosti

Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru. Odehrává se během klientovy návštěvy v zařízení.

Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.

Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.

Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na   hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.

Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.

Poradenství: Poradenstvím v K-centru rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu a internetu: Využití internetu a telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředí.

Hygienický servis: Služba je určená klientům, kteří nemají možnost vykonávat osobní hygienu včetně praní prádla např. z důvodu bezdomovectví, nedostupnosti podobných služeb apod.

Korespondence: Jedná se o možnost být v kontaktu se zařízením prostřednictvím korespondence případně využívat adresu zařízení pro zasílání a přebírání korespondence od dalších institucí, se kterými je klient v kontaktu.

Nácvik dovedností: Jedná se o nácvik praktických dovedností, jejichž osvojením a rozvojem klient udržuje osobní a sociální dovednosti, které podporují jeho integraci do společnosti. Patří mezi ně například komunikace a jednání s institucemi a zaměstnavateli, tvorba životopisu, nácvik uživatelských dovedností v práci na PC apod.

Situační intervence: Jedná se o sociálně terapeutickou práci v konkrétních situacích, při kterých pracovník vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přináší podněty a reflektuje danou situaci.

Samospráva: Jde o výkon prací spojených s provozem K-centra, zejména úklidových prací a dalších pomocných prací.

Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  12:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  9:00-17:00
   Pondělí  :  9:00-17:00
   Úterý  :  9:00-17:00
   Středa  :  9:00-17:00
   Čtvrtek  :  9:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je bariérová. Částečně bezbariérový je výměnný injekční program a poradeství (vstup prostřednictvím nájezdové rampy).

Služby mimo budovu lze poskytnout po domluvě nebo pravidleně každé úterý od 12.00 do 17:00 hod. v terénní formě v přirozeném prostředí klienta. 

Název poskytovatele

Laxus z.ú.

IČ poskytovatele

62695487

Kontaktní údaje na poskytovatele