Terénní program v Královéhradeckém kraji, § 69 - Terénní programy

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu závislosti na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 12_64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1537615
 • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy
 • Adresa: Sušilova 1528,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 733 531 078
 • E-mail: zak@laxus.cz
 • Web: http://www.laxus.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog.

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra terénních programů
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace
 • odkazování a zprostředkování dalších služeb

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček)
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog
 • rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Spolupráce a partnerství.
 • Profesionalita a respekt
 • Harm reduction

3. Nabízené činnosti

Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.

Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.

Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.

Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na   hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.

Informační servis: Poskytování informací z oblasti bezpečnějšího užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.

Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu: Využití internetu telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředí.

Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

4. Specifika služby

Jedná se o službu, která svou působností pokrývá větší část Královéhradeckého kraje, jedná se o regiony Královéhradecko, Jičínsko, Rychnovsko, Náchodsko, Broumovsko.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  10:00-18:00
   Pondělí  :  10:00-18:00
   Úterý  :  10:00-18:00
   Středa  :  10:00-18:00
   Čtvrtek  :  10:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba je poskytována v terénní formě. 

Název poskytovatele

Laxus z.ú.

IČ poskytovatele

62695487

Kontaktní údaje na poskytovatele