Chráněné bydlení RIAPS, § 51 - Chráněné bydlení

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Trutnov

 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 1
 • Kapacita počet lůžek: 5
 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 5

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1154445
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Adresa: Procházkova 818,54101 Trutnov
 • Telefon: 725720375
 • E-mail: lucie.skalska@riaps.cz
 • Web: www.soltrutnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám,  které v důsledku svého chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a nemohou bez podpory samostatně bydlet a žít. Jde současně  o osoby, které nemají  dostatek  možností  podpory při  kompenzaci důsledků svého  onemocnění  v běžné komunitě. Další podmínkou je zde věk 18 + a zdravotní stav, který umožňuje poskytování sociální služby. Zdravotní stav klient prokazuje lékařskou zprávou. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním  je  prostřednictvím pobytové sociální  služby pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním uchovat možnost žít v běžné komunitě a  podpořit jejich soběstačnost  a sociální integraci. 

 

Cíle:

Pomocí jednotlivých činností uchovat možnost  bydlet  a žít v běžné komunitě. Rozvíjet  zkušenosti, dovednosti a soběstačnost tak, aby klient mohl získat nové kompetence, které by mu v budoucnosti umožnily žít s menší mírou podpory. Napomáhat sociální integraci osob s duševním onemocněním a předcházet jejich sociální exkluzi. 

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytovatel napomáhá klientům  při zajištění stravy ( společný nákup, příprava stravy, ev. pomoc zprostředkování  dovozu některého z jídel )

Poskytnutí ubytování

Poskytovatel ve svém objektu k tomu určeném poskytuje ubytování na dobu maximálně 24 měsíců. V indikovaných případech ( klientův stav nadále vyžaduje vysokou míru podpory, nedošlo ve vztahu k důsledkům onemocnění  k rozvoji dovedností, není možné posunout klienta do samostatnější formy bydlení, …. může být smlouva prodloužena, a to i opakovaně ) 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytovatel zajišťuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, a to tak, aby mohly být kompetence klientů uchovány, resp. dále rozvíjeny.  Průběžně mapuje potřebnou míru pomoci.    

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytovatel pomáhá při osobní hygieně, a to zejména podporou dostatečné pozornosti klientů této oblasti, edukací, motivací k uchování a rozvoji dovedností v této oblasti.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Poskytovatel poskytuje či zprostředkovává poskytování  výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.  Mapuje a podporu  zájmy  klienta a snaží se ho získat pro nejrůznější aktivity, které by mohly přispět k rozvoji osobnosti, spokojenosti, kvality života.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytovatel zprostředkovává kontakt klientů se společenským prostředím. Podporuje udržení či obnovení komunikace s rodinou, motivuje a povzbuzuje  klienta k účasti na různých typech aktivit,  navazování dalších  sociálních vztahů obecně, .. tak, aby mohlo dojít k co nejvyšší míře sociální integrace klienta.  

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytovatel poskytuje či zprostředkovává poskytování sociálně terapeutických činností. Jde zejména o opakované rozhovory, mapování a podpora rozvoji zájmů a aktivit,  nácvik dovedností, které mohou vést ke zvýšení sebevědomí, rozvíjení vztahů a dovedností,  a tím i  míry zapojení klienta do běžné komunity

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytovatel pomáhá klientům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jde např. o pomoc při jednání s úřady, institucemi,  doprovody a účast při jednání, pomoc při podávání žádostí, získávání potřebných informací v oblastech zájmu klienta,   apod. Důležitou součástí je také zvyšování povědomí klientů o jejich právech.

 

4. Specifika služby

 

Chráněné byty jsou bariérové pro osoby s pohybovým handicapem (schody).

Žadatelé mohou kontaktovat službu telefonicky a dohodnout si schůzku se sociálním pracovníkem u něho v domácnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 

Ubytování  - plná částka dle smlouvy

Poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy – dle reality.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti – služba je hrazena klientem dle reálného počtu minut doby poskytování služby, nejvýše však do výše jeho příspěvku na péči.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - služba je hrazena klientem dle reálného počtu minut doby poskytování služby, nejvýše však do výše jeho příspěvku na péči.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí- služba  je hrazena klientem dle reálného počtu minut doby poskytování služby, nejvýše však do výše jeho příspěvku na péči.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ poskytovatele

195201

Kontaktní údaje na poskytovatele