Chráněné bydlení RIAPS, § 51 - Chráněné bydlení

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Trutnov

 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 1
 • Kapacita počet lůžek: 9

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1154445
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Adresa: Procházkova 818,54101 Trutnov
 • Telefon: 725720375
 • E-mail: lucie.skalska@riaps.cz
 • Web: www.soltrutnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám,  které v důsledku svého chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a nemohou bez podpory samostatně bydlet a žít. Jde současně  o osoby, které nemají  dostatek  možností  podpory při  kompenzaci důsledků svého  onemocnění  v běžné komunitě. Další podmínkou je zde věk 18 + a zdravotní stav, který umožňuje poskytování sociální služby. Zdravotní stav klient prokazuje lékařskou zprávou. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním  je  prostřednictvím pobytové sociální  služby pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním uchovat možnost žít v běžné komunitě a  podpořit jejich soběstačnost  a sociální integraci. 

 

Cíle:

Pomocí jednotlivých činností uchovat možnost  bydlet  a žít v běžné komunitě. Rozvíjet  zkušenosti, dovednosti a soběstačnost tak, aby klient mohl získat nové kompetence, které by mu v budoucnosti umožnily žít s menší mírou podpory. Napomáhat sociální integraci osob s duševním onemocněním a předcházet jejich sociální exkluzi. 

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytovatel napomáhá klientům  při zajištění stravy ( společný nákup, příprava stravy, ev. pomoc zprostředkování  dovozu některého z jídel )

Poskytnutí ubytování

Poskytovatel ve svém objektu k tomu určeném poskytuje ubytování na dobu maximálně 24 měsíců. V indikovaných případech ( klientův stav nadále vyžaduje vysokou míru podpory, nedošlo ve vztahu k důsledkům onemocnění  k rozvoji dovedností, není možné posunout klienta do samostatnější formy bydlení, …. může být smlouva prodloužena, a to i opakovaně ) 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytovatel zajišťuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, a to tak, aby mohly být kompetence klientů uchovány, resp. dále rozvíjeny.  Průběžně mapuje potřebnou míru pomoci.    

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytovatel pomáhá při osobní hygieně, a to zejména podporou dostatečné pozornosti klientů této oblasti, edukací, motivací k uchování a rozvoji dovedností v této oblasti.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Poskytovatel poskytuje či zprostředkovává poskytování  výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.  Mapuje a podporu  zájmy  klienta a snaží se ho získat pro nejrůznější aktivity, které by mohly přispět k rozvoji osobnosti, spokojenosti, kvality života.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytovatel zprostředkovává kontakt klientů se společenským prostředím. Podporuje udržení či obnovení komunikace s rodinou, motivuje a povzbuzuje  klienta k účasti na různých typech aktivit,  navazování dalších  sociálních vztahů obecně, .. tak, aby mohlo dojít k co nejvyšší míře sociální integrace klienta.  

Sociálně terapeutické činnosti

Poskytovatel poskytuje či zprostředkovává poskytování sociálně terapeutických činností. Jde zejména o opakované rozhovory, mapování a podpora rozvoji zájmů a aktivit,  nácvik dovedností, které mohou vést ke zvýšení sebevědomí, rozvíjení vztahů a dovedností,  a tím i  míry zapojení klienta do běžné komunity

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytovatel pomáhá klientům při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jde např. o pomoc při jednání s úřady, institucemi,  doprovody a účast při jednání, pomoc při podávání žádostí, získávání potřebných informací v oblastech zájmu klienta,   apod. Důležitou součástí je také zvyšování povědomí klientů o jejich právech.

 

4. Specifika služby

 

Chráněné byty jsou bariérové pro osoby s pohybovým handicapem (schody).

Žadatelé mohou kontaktovat službu telefonicky a dohodnout si schůzku se sociálním pracovníkem u něho v domácnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena prováděcí vyhláškou. 

Poskytnutí ubytování
Úhrada za pobyt dle § 17 odst. 1, písmeno b) Vyhlášky č. 505/2006 Sb. (dále jen vyhláška) je v souladu s platným ceníkem poskytovatele a smlouvy se stanovuje na částku 220 Kč denně v souladu §17 odst. 2, písmeno b) vyhlášky. Úhrada se vyúčtovává na období kalendářního měsíce.
Úhrada za zúčtovací období činí celkem:
28 dní        6160    Kč
29 dní        6380    Kč
30 dní        6600    Kč
31 dní        6820    Kč


Úhrada za stravu
Chráněné bydlení RIAPS Trutnov běžně stravu neposkytuje, činnost je realizována úkonem Pomoc s přípravou stravy dle § 17, odstavec 1, písmeno a). V případě, že klient trvá na zajištění stravy dle § 17, odstavec 1, písmeno b) ze strany poskytovatele, pak uhradí cenu stanovenou poskytovatelem nasmlouvaným dodavatelem stravy, maximálně pak 235 Kč za celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře) nebo 105 Kč při čerpání pouze oběda v souladu s § 17, odstavec 2, písmeno a) vyhlášky.

Úhrada za úkony péče dle § 17, odstavec 1, písmeno c-h) vyhlášky je v souladu s platným ceníkem poskytovatele a v rámci smlouvy se stanovuje na částku:
a)    Při rozsahu podpory do 80 hodin měsíčně 155 Kč za 1 hodinu poskytované péče. 
b)    Při rozsahu podpory nad 80 hodin měsíčně 135 Kč za 1 hodinu poskytované péče.
Cena je v souladu s dle § 17, odstavec 2, písmeno c). Částka je účtována po minutách maximálně do výši přiznaného příspěvku na péči za předpokladu, že uživatel doloží poskytovateli kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a jeho výši. Částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Uživatel je povinen oznamovat včas změnu příspěvku.
 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ poskytovatele

00195201

Kontaktní údaje na poskytovatele