Tiché poradenství, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - dluhy, finance
 • Rada - Pečující

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1679799
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Gočárova třída 1620,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 602 635 100
 • E-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
 • Web: www.tichysvet.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým a kombinovaným postižením (z něhož jedno je sluchové postižení) bez omezení věku, ovládající český jazyk nebo český znakový jazyk.

Tichý svět poskytuje všestrannou podporu v podobě služeb odborného sociálního poradenství, tlumočnických služeb a sociální rehabilitace. Zároveň se podílí na odstraňování kulturních a jazykových bariér mezi světy slyšících a neslyšících.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby odborného sociálního poradenství je podpora osob se sluchovým a kombinovaným postižením při nepříznivých životních situacích a hájit jejich práva.

Cílem služby je podpora a pomoc klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení. Smyslem poradenství je orientovat klienta na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací, posílení integrace klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

3. Nabízené činnosti

Podporujeme klienty v těchto oblastech:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování apod.)
 2. sociálně terapeutické činnosti (např. podpora při dosažení vyšší soběstačnosti)
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod a podpora při jednání s úřady, bankovními či nebankovními subjekty a dalšími institucemi apod.)

Konkrétně např. podpora ve vyřizování sociálních dávek (mobility, příspěvku na péči, zvláštní pomůcky, příspěvek na bydlení, apod.), řešení dluhové problematiky, invalidních důchodů, průkazů OZP, podpora neslyšícím cizincům žijícím na území ČR, právní poradenství zprostředkované s naším právníkem v Praze a mnoho dalšího.   

4. Specifika služby

Osoby se sluchovým postižením patří do skupiny osob s vysokým rizikem sociálního vyloučení, neboť je jim skrze jejich handicap ztráty sluchu ztížen přístup ke zdrojům informací a příležitostem, které jsou běžně dostupné ostatním členům společnosti, např. přístup k vzdělání, zaměstnání, k informacím atd. Omezení tohoto přístupu je způsobeno jak mnohonásobně vyšší poptávkou po tlumočnických službách, než je jejich nabídka a kapacita, tak sníženou schopnosti neslyšících nalézt si potřebné informace svépomocně a to zejména z důvodu nízké míry znalosti českého jazyka. Služba na tuto potřebu svých klientů reaguje poskytováním informací o jejich právech a povinnostech a pomáhá jim s uplatněním těchto práv.

Prostřednictvím podávání včasných informací má služba charakter prevence před možnými sociálně nepříznivými dopady na život osob se sluchovým postižením. V rámci služby poskytujeme také právní poradenství, které účinně řeší nejrůznější sociální problémy klientů, často spojené s propadlými lhůtami, či jiným zanedbáním povinností. Tyto případy nejčastěji pramení z velmi nízkého právního povědomí, nízké finanční gramotnosti a ve velké míře v neporozumění českého textu v úředních obsílkách, jelikož český jazyk není primárním jazykem neslyšících.

Zaměstnanci služby ve svém přístupu ke klientům používají způsob komunikace, který je jim vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk u neslyšících, u nedoslýchavých a ohluchlých psaná čeština a odezírání. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně podle úrovně jeho schopností a dovedností. Služba je přínosná ve své komplexnosti, kvalitě a rozsahu poskytování. Komplexnost služby spočívá v provázanosti sociálního a právního poradenství, vedoucí k celkové podpoře klientů a jejich blízkého okolí.

Specifikem naší služby je i poskytování online poradenství, např. formou WhatsApp, SMS, e-mail, apod. Především ve vzdálenějších městech a obcích je to výhodou, kdy má klient možnost obrátit se na konzultanty bez nutnosti osobní přítomnosti na pobočce v Hradci Králové. Služba je nejen ambulantní, ale i terénní, proto si v Královéhradeckém kraji s klienty domlouváme schůzku i v místech jejich bydliště. Aktuálně máme spolupráci ve městech Náchod a Trutnov, kam jezdíme minimálně 1x měsíčně.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  8:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Úterý  :  8:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Středa  :  8:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  9:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Čtvrtek  :  9:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Před vchodem do budovy v Hradec Králové je několik schodů, než se dostanete k výtahu. K dispozici  je pouze nájezd pro kočárek.

Služba může proběhnout na veřejně dostupném místě v místě bydliště klienta.

Název poskytovatele

Tichý svět, o. p. s

IČ poskytovatele

26611716

Kontaktní údaje na poskytovatele