Středisko osobní asistence pro Královéhradecký kraj, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4335979
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Adresa: Šafaříkova 666,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 773746538
 • E-mail: marek.demeter@nautis.cz
 • Web: www.nautis.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Šafaříkova 666,50002 Hradec Králové

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- osobám s poruchou autistického spektra (PAS), které žijí na území Královehradeckého kraje

- osobám s podezřením na některou z poruch autistického spektra (osoba je čekatelem na komplexní diagnostické vyšetření) - max. 12 měsíců

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence NAUTIS je terénní sociální služba poskytovaná klientovi individuálně prostřednictvím osobního asistenta. Jedná se o podporu při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (v domácnosti klienta, v rámci trávení volného času, cestování a při rozvoji schopností, dovedností a návyků).

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence probíhá v přirozeném prostředí klienta, pomáhá mu zůstat součástí přirozeného prostředí a využívat běžné služby. Osobní asistenti docházejí za klienty tam, kde žijí, a dle individuálního plánu jim pomáhají v nejrůznějších situacích, které jim přináší běžný život. Osobní asistence navazuje na podporu, kterou klient dostává v přirozeném sociálním prostředí (především od své rodiny). Téměř vždy má osobní asistence příznivý dopad na lidi, kteří o klienta přirozeně pečují - často má podpora osobního asistenta dopad na rodinu, která zažívá odlehčení v náročné péči. Náplň osobní asistence je stanovena v individuálním plánu, který vymezuje četnost a délku trvání jednotlivých asistencí. Základní činnosti osobní asistence, které stanovuje zákon, dávají rámec podpory, kterou osobní asistence nabízí. S každým klientem vždy dohadujeme rozsah a průběh asistence, který vychází z reálných individuálních potřeb klienta - ten je také součástí individuálního plánu. Součástí Individuálního plánu je tedy popis podpory klienta při konkrétní asistenci např. při doprovodu (individuální rozsah podpory klienta, kterou mu poskytuje asistent) nebo rozvoji dovedností (například rozvoj komunikačních dovedností, dovedností při cestování MHD...) Hlavní doba, kdy jsou služby poskytovány je mezi 6:00 až 22:00 – po předchozí dohodě lze i jinak.

4. Specifika služby

Průběh jednání

1. První kontakt se zájemcem o službu vede vedoucí služby.

2. Zájemce o službu, popř. rodina zájemce o službu kontaktuje vedoucího služby, který je seznámí se základními informacemi o službě osobní asistence, pošle jim dotazník zájemce o službu a informuje je o kapacitě služby (buď přijetí, nebo zařazení do pořadníku čekatelů o službu).

Odmítnutí zájemce o službu

Odmítnutí služby může nastat v těchto zákonem stanovených případech:

1. Zájemce nespadá do cílové skupiny

2. Služba je kapacitně naplněna – zájemci je nabídnuto zařazení do Pořadníku čekatelů na službu.

3. Zájemci byla před méně než šesti měsíci vypovězena smlouva o poskytnutí služby osobní asistence.

Pořadník čekatelů

1. V případě, že je kapacita služby naplněna, nabídne vedoucí služby zájemci zařazení do pořadníku čekatelů.

2. Pořadník čekatelů je standardně telefonicky aktualizován vedoucím služby. Aktualizace spočívá jak v ověření platnosti poskytnutých údajů a v ověření zájmu o službu osobní asistence

Proces přijímání

V případě volné kapacity jsou přednostně osloveni čekatelé z pořadníku. Z pořadníku čekatelů je vybrán klient dle následujících kritérií: - doba, po kterou jen zařazeni v pořadníku, - jeho časové a personální požadavky na službu. Pokud v pořadníku nejsou žádní zájemci, jedná se přímo se zájemci o službu, kteří kontaktují vedoucího služby. Vedoucí služby kontaktuje zájemce nebo jeho zákonného zástupce či opatrovníka, se kterým si dohodne čas, místo, délku trvání schůzky a informuje ho o smyslu setkání. Smyslem setkání je poznat klienta v jeho přirozeném prostředí, poznat jeho potřeby, cíle a způsoby práce vhodné pro daného klienta. Jednání může a nemusí být ukončeno při prvním setkání. Zájemce i vedoucí služby si mohou vyžádat druhou schůzku, která by měla být již ukončena podepsáním smlouvy nebo odmítnutím zájemce. Zájemce si k jednání může přizvat další osoby, dle svého uvážení. V případě nezletilosti zájemce o službu probíhá jednání s účastí jednoho z rodičů. Při podepsání smlouvy je dohodnuto se zájemcem rámcově cíl služby, informace důležité pro realizaci služby, oblasti podpory a kontaktní údaje.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Sobota  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
   Neděle  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
   Čtvrtek  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
   Pátek  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
   Pondělí  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
   Úterý  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
   Středa  :  6:00-22:00  -  po předchozí dohodě lze i jinak
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za poskytované služby se řídí dle platného sazebníku organizace a je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Odkaz na ceník služby: http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nautis.cz/wp-content/uploads/userfiles/OA_CHB/Cenik_osobni_asistence_02_2018.pdf 

Odkaz na informace o službě: https://nautis.cz/cat/cz/osobni-asistence

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba je poskytována pouze terénní formou. Přístup do kanceláře služby je bariérový pro osoby s pohybovým handicapem (schody). Osoby mohou kontaktovat službu telefonicky a dohodnout si schůzku se sociálním pracovníkem u něho v domácnosti.

Název poskytovatele

Národní ústav pro autismus, z.ú.

IČ poskytovatele

26623064

Kontaktní údaje na poskytovatele