Křesadlo HK - centrum pomoci lidem s PAS, z. ú., § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 7+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8299792
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Šafaříkova 764,50002 Hradec Králové
 • Telefon: +420778085235
 • E-mail: sauerova@kresadlohk.cz
 • Web: www.kresadlohk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pro osoby žijící v Královéhradeckém kraji.

Cílový skupina:

- osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ve věku od 7 let

- osoby v krizi: osoby pečující o člověka s autismem (zejména rodinní příslušníci). 

2. Smysl, poslání a cíl služby

CÍLE:

Poskytovat podporu a odbornou pomoc osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinným příslušníkům, blízkým a dalším osobám, které se podílejí na řešení jejich nepříznivé sociální situace plněním dílčích cílů uvedených níže:

Dílčí cíle:

 • Poradit rodině a dalším blízkým osobám, sdílejícím společnou domácnost, upravit domácí prostředí člověka s PAS v souladu s pravidly strukturovaného učení (oficiální metoda práce s lidmi s PAS) tak, aby se zvýšila samostatnost a soběstačnost jedince s autismem.

 

 • Společně s rodinou, formou odborného sociálního poradenství, zvyšovat schopnosti a dovednosti člověka s PAS v oblasti sebeobsluhy a péče o svůj vzhled, v oblasti hygieny, samostatné přípravy jídla a stolování, oblékání a péče o šaty a při úklidu domácnosti.

 

 • Pomoc s nastavením vhodného komunikačního systému tak, aby pečující osoby porozuměly potřebám jedince s autismem (např. pomocí náhradního komunikačního slovníku) a naopak aby jedinec s PAS dobře porozuměl pokynům ostatních členů domácnosti.

 

 • Podpora vztahu člověka s PAS s rodiči, sourozenci, vztahu s širší rodinou, ale i vztahu k sousedům, spolužákům, kolegům v zaměstnání, a to především prohlubováním informovanosti všech těchto osob o autismu, informovanosti o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace a o reálném plánování budoucnosti s člověkem s PAS.

 

 • Zprostředkování kontaktu na jiné odborníky (lékaři, pedagogové, úřady, …), kteří jsou ochotni s člověkem s autismem pracovat a mohou rodině pomoci.

 

 • Pomoc rodinám plánovat a uskutečnit vstup jedince s PAS na trh práce. Plánování vzdělávání v závislosti na schopnostech a dovednostech člověka s autismem s přihlédnutím k případnému stupni mentální retardace, nejvýraznějším handicapům, ale i nadstandardním vlohám a talentu.

 

 • Pomoc rodinám pečujícím o člověka s PAS plánovat volný čas tak, aby byl jedinec s autismem schopen za použití vizualizace akceptovat změny v rámci dne (týdne, roku,…). To umožní vhodné, perspektivní a aktivní trávení volného času. Dosáhneme tím eliminace rigidních rituálních návyků člověka s PAS, které brzdí jeho psychický, fyzický i sociální rozvoj.

PRINCIPY:

 • Dobrovolnost – poskytování služby je založeno na dobrovolnosti ze strany uživatele.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti se specifickými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.
 • Autonomie a podpora nezávislosti – při poskytování služby klademe důraz na motivaci uživatele k aktivitě, snažíme se zachovat a případně zvyšovat míru soběstačnosti a samostatnosti uživatele.
 • Sociální začlenění – podporujeme kontakt uživatele se sociálním prostředím a podporujeme uživatele v jeho smysluplných aktivitách a koníčcích.
 • Partnerství – při poskytování služby přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům.
 • Důstojnost – každý uživatel má právo na důstojné, taktní zacházení, o uživatelích služby a jejich rodinných příslušnících se vždy vyjadřujeme s úctou a respektem.
 • Odbornost – jednotlivé činnosti poskytujeme na základě pravidel služby, kdy kontinuálně vzděláváme pracovníky. Naší prioritou je jejich 100% erudovanost (vycházíme z platné legislativy, Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů …).
 • Bezpečí – svými postoji, chováním a přístupem zajišťujeme uživatelům služby bezpečný prostor.
 • Využití běžných zdrojů společnosti – s uživatelem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené vztahové sítě.
 • Společenská zodpovědnost – naší snahou je fungovat transparentně, s respektem k právům a potřebám všech zúčastněných stran, hospodárně a šetrně k životnímu prostředí.

3. Nabízené činnosti

NABÍZENÉ ČINNOSTI:

A)  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB

Vyhledání vhodného odborníka dle potřeby klienta (např. lékař, logoped, speciální pedagog, právník).

 • Cílem je zajistit komplexní pomoc. Díky tomu získá klient větší jistotu a soběstačnost v řešení svých záležitostí.
 • Vyhledáme společně s klientem vhodného odborníka podle jeho požadavků.
 • Předáme kontaktní údaje klientovi nebo uskutečníme telefonní hovor přímo na místě.

Podpora v udržování společenských kontaktů rodiny.

 • Rodiny mají často méně možností udržovat společenské kontakty z důvodu bizarního chování člověka s autismem, který špatně chápe dodržování společenských pravidel slušného chování.
 • Cílem je umožnit celé rodině stýkat se s přáteli a zabránit tím její sociální izolaci.
 • Rozhovorem s rodinou identifikujeme spouštěče nežádoucího chování člověka s PAS v konkrétní situaci (např. návštěva u Nováků – mají psa, který hlasitě štěká, … paní Nováková na našeho syna stále mluví, ale způsobem, kterému on nerozumí, … k Novákům se nemůže jet na kole, ale pouze autem).
 • Stanovíme, které spouštěče můžeme odstranit (psa zavřít do garáže) nebo modifikovat (informovat paní Novákovou, na co a jakým způsobem se může syna ptát).
 • Vypracujeme spolu s rodinou konkrétní pomůcky ke zvládnutí kritické situace (procesuální schéma jízdy k Novákům autem, denní režim, procesuální schéma průběhu návštěvy).
 • Naučíme rodinu tyto pomůcky používat.
 • Po uplynutí dohodnuté doby provedeme zhodnocení úspěšnosti a případnou úpravu.

B)  SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

POSKYTNUTÍ PORADENSTVÍ V OBLASTECH ORIENTACE V SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH, PRÁVA, PSYCHOLOGIE A V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Pomoc při zavádění procesuálních schémat jako základní pomůcky pro člověka s poruchou autistického spektra

 • Procesuální schéma je základní pomůcka pro lidi, kteří mají problém vykonávat činnosti ve správném pořadí. Cílem jeho používání je zvýšení samostatnosti klienta.
 • Vytvoříme společně s rodinou procesuální schéma podle konkrétní potřeby člověka s autismem (např. jak zabalit batoh na výlet, jak si umýt hlavu, …).
 • Vysvětlíme rodině, jak se s tímto schématem pracuje.
 • Po uplynutí dohodnuté doby ověříme funkčnost schématu a provedeme případnou úpravu.

Pomoc při zavádění režimu dne (nebo týdne) jako základní pomůcky pro člověka s poruchou autistického spektra.

 • Režim dne (týdne) je základní pomůcka pro lidi, kteří mají problém adaptovat se na změny přicházející s průběhem dne a s plánováním dne. Cílem jeho používání je zvýšení samostatnosti klienta. Režim také přispívá k pocitu jistoty, a tedy k celkovému klidu klienta a rodiny.
 • Vytvoříme společně s rodinou režim dne podle konkrétní potřeby člověka s PAS (např.: ranní hygiena, snídaně, volná činnost, práce u stolu, hra, toaleta, …).
 • Vysvětlíme rodině, jak se s tímto režimem pracuje.
  • Po uplynutí dohodnuté doby ověříme funkčnost režimu a provedeme případnou úpravu.

Pomoc s přípravou a výrobou náhradního obrázkového komunikačního slovníku (NOKS) a komunikační knihy.

 • Náhradní obrázkový komunikační slovník je určený lidem, kteří mají narušené vnímání významu mluveného slova a také se sami nedokáží verbálně vyjádřit. Slovní zásoba vyjádřená pomocí obrázků je pak soustředěna do komunikační knihy klienta.
 • Cílem je zajistit tomuto člověku možnost komunikace a vyjádření vlastních potřeb. To pomáhá navýšit komunikační úroveň jedince, tím se zlepšuje jeho emoční stabilita a zároveň snížena jeho sociální izolace.
 • Vytvoříme společně s rodinou náhradní obrázkový komunikační slovník a komunikační knihu podle konkrétních potřeb člověka s autismem.
 • Vysvětlíme rodině, jak se s těmito pomůckami pracuje.
 • Po uplynutí dohodnuté doby ověříme funkčnost náhradního obrázkového komunikačního slovníku a komunikační knihy a provedeme případnou úpravu.

Pomoc s úpravou domácího prostředí člověka s poruchou autistického spektra podle pravidel strukturovaného učení.

 • Člověk s autismem potřebuje svůj prostor a čas strukturovat tak, aby bylo jeho prostředí co nejsrozumitelnější. K tomu slouží zásady tzv. strukturovaného učení.
 • Cílem je zlepšit klientovu orientaci v domácím prostředí a eliminovat jeho emoční nestabilitu.
 • Podle potřeb člověka s autismem stanovíme společně s rodinou nejvhodnější pomůcky (s využitím náhradního obrázkového komunikačního slovníku) a úpravy domácího prostředí (pracovní místo, struktura zleva doprava a shora dolů, …)
 • Vysvětlíme rodině, jak se s těmito pomůckami pracuje.
 • Společně upravíme domácí prostředí podle těchto zásad (terénní služba).
 • Po uplynutí dohodnuté doby ověříme funkčnost upraveného prostředí a provedeme případnou úpravu.

Nastavení nejvhodnějšího komunikačního systému v rodině.

 • Problémy v komunikaci patří k nejvýraznějším rysům autismu, objevují se u všech lidí s touto diagnózou. Jednotlivé nedostatky jsou ale velice individuální a specifické. Cílem je najít ten nejvhodnější způsob jak verbálního, tak neverbálního projevu celé rodiny, aby docházelo ke vzájemnému porozumění.
 • Rozhovorem s rodinou zjistíme dosavadní způsob komunikace s člověkem s autismem (verbálně, gesty, pomocí náhradního obrázkového komunikačního slovníku, …). Zjistíme předchozí pokusy rodiny o navázání nejvhodnější komunikace a identifikujeme důvody neúspěchu.
 • Klíčový pracovník pohovorem s dítětem stanoví nejvhodnější způsob komunikace tak, aby dítěti nejlépe vyhovoval (verbální, piktogramy, zástupné předměty, motivační prvky, bez neverbálních a nonverbálních prvků,…).
 • Vysvětlíme rodině tento nový způsob komunikace, jeho přínos, důvod, proč jsme ho zvolili, a jak ho mají realizovat.
 • Po uplynutí dohodnuté doby ověříme funkčnost komunikace v rodině a provedeme případnou úpravu.

Pomoc rodině s plánováním volného času.

 • Díky bizarnímu chování člověka s autismem a jeho rigidním zájmům mívá rodina často problémy s trávením volného času. Cílem je odstranit překážky tak, aby se jedinec s poruchou autistického spektra mohl zapojit do aktivit rodiny (rekreační sport, společenské hry, kulturní akce, dovolená …) bez vzniku úzkostné ataky.
 • Rozhovorem s rodinou identifikujeme spouštěče nežádoucího chování člověka s autismem v konkrétní situaci (např. koncert – hluk, deskové hry – hráči se musí střídat, dovolená – cesta autem je dlouhá, …).
 • Stanovíme, které spouštěče můžeme odstranit (na dovolenou letadlem) nebo modifikovat (na koncert vezmeme sluchátka, která hlasitou hudbu částečně utlumí).
 • Vypracujeme spolu s rodinou konkrétní pomůcky ke zvládnutí kritických situací (procesuální schéma průběhu návštěvy divadla, denní režim).
 • Naučíme rodinu tyto pomůcky používat.
 • Po uplynutí dohodnuté doby provedeme zhodnocení úspěšnosti a případnou úpravu.

Pomoc s řešením konfliktních situací mezi pečující osobou a člověkem s poruchou autistického spektra – stabilizace vztahu mezi rodiči a dítětem s autismem a vztahu mezi sourozenci.

 • K základním znakům autismu patří mimo jiné i bizarní chování a problémy v komunikaci. Díky tomu jsou často z důvodu vzájemného nepochopení narušeny vztahy v rodině. To pak přispívá ke stálému zhoršování nepříznivé situace rodiny.
 • Rozhovorem s rodinou zjistíme spouštěče konfliktů, zmapujeme vztahy v rodině a zhodnotíme situaci.
 • Vysvětlíme rodičům příčiny vzniklého konfliktu (např. špatně nastavená komunikace, přehnané reakce rodičů, vysoké nároky, nedostatek tolerance k bizarnímu chování člověka s autismem, …) a naučíme je vhodný způsob řešení takové situace.
 • Po uplynutí dohodnuté doby provedeme zhodnocení úspěšnosti a případnou úpravu.

Pomoc s eliminací nežádoucího chování člověka s poruchou autistického spektra (sebepoškozování, záchvaty úzkosti a vzteku, agresivita, osahávání lidí, bizarní mluva…).

 • Nežádoucí chování člověka s autismem často plyne např. z neuspokojených potřeb, rigidních zájmů, problémům v komunikaci, v důsledku drobných a velkých změn apod. Cílem je předcházet kritickým situacím, které ohrožují nejen emoční stav jedince s autismem a následně jeho vztahy, ale i zdraví a život všech zúčastněných.
 • Rozhovorem s rodinou identifikujeme spouštěče nežádoucího chování člověka s autismem v konkrétních situacích (pouze doma, pouze ve škole, ve společnosti dětí, v dopravních prostředcích, …).
 • Vypracujeme spolu s rodinou konkrétní pomůcky ke zvládnutí těchto kritických situací (procesuální schéma, denní režim, motivační systém) a naučíme rodinu tyto pomůcky používat.
 • Poučíme rodinu o metodách předcházení krizovým situacím.
 • Po uplynutí dohodnuté doby provedeme zhodnocení úspěšnosti a případnou úpravu.

C)   POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ.

1.)  POMOC PŘI VYŘIZOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

           Pomoc při jednání na úřadech, u lékařů, s dodavateli zboží a služeb apod., vždy podle individuálních požadavků klienta.        

 • Člověk s autismem má více méně vždy problém v sociálním kontaktu a potřebuje podporu ve vyřizování běžných záležitostí. Cílem je pomoci klientovi vyhnout se konfliktům se „systémem“ a současně navyšovat jeho sociální kompetence.
 • Pohovorem s klientem zhodnotíme jeho možnosti a míru soběstačnosti při zařizování různých záležitostí.
 • Vysvětlíme, co očekávat, jak takové jednání probíhá.
 • Podle úrovně sociálních dovedností klienta probíhá tato činnost ve třech variantách (posoudí sociální pracovnice):
  1. Edukovaný klient si následně danou záležitost zařídí sám.
  2. Edukovaný klient si danou záležitost zařídí sám, ale v přítomnosti sociální pracovnice (telefonicky – ambulantní forma, osobně – terénní forma).
  3. Sociální pracovnice vyřídí danou záležitost za klienta v jeho přítomnosti (telefonicky – ambulantní forma, osobně – terénní forma).

Pomoc při vyplňování tiskopisů, žádostí, s písemnou odpovědí na úřední dopisy apod.              

 • Klient s autismem má vždy problémy v komunikaci a v sociální interakci. To může způsobit jeho nejistotu v písemném vyjádření. Cílem je poskytnou klientovi v této oblasti oporu a zároveň navyšovat jeho sociální kompetence.
 • Pohovorem s klientem zjistíme jeho požadavky, zhodnotíme jeho možnosti a míru soběstačnosti.
 • Vysvětlíme klientovi správný postup a způsob, jak se obvykle taková situace řeší.
 • Podle úrovně sociálních dovedností klienta probíhá tato činnost ve třech variantách (posoudí sociální pracovnice):
  1. Edukovaný klient si následně danou záležitost napíše sám.
  2. Edukovaný klient si písemný dokument napíše sám, ale s dopomocí klíčového pracovníka
  3. Klíčový pracovník vyřídí tuto písemnost za klienta v jeho přítomnosti.

2.)  POMOC PŘI OBNOVENÍ NEBO UPEVNĚNÍ KONTAKTU S PŘIROZENÝM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍM

Pomoc při rozhodování o důležitých životních krocích (např. získání ŘP, omezení způsobilosti k právním úkonům, stěhování, cesta do zahraničí, výběr zaměstnání …).

 • Rodina pečující o člověka s autismem je často vystavena situaci, ve které se nedokáže rozhodnout pro správné řešení – nemá předchozí zkušenost, nezná jinou rodinu se stejným problémem apod.
 • Cílem je pomoci predikovat a zhodnotit všechny důsledky daného rozhodnutí, nalézt pro rodinu nejpřijatelnější řešení a tím zlepšit její nepříznivou sociální situaci.
 • Pohovorem s rodinou identifikujeme důvody bránící danému rozhodnutí (osoba s autismem řidičský průkaz chce x rodina se bojí havárie).
 • Společně stanovíme různé varianty řešení a probereme jejich pravděpodobné pozitivní a negativní důsledky (neg. - pokud osoba s autismem řidičský průkaz nezíská, dojde k značnému zhoršení jeho psychického stavu a rozvoji nežádoucího chování, poz. - bezpečí).
 • Nabídneme rodině možnosti zmírnění negativních důsledků tohoto rozhodnutí (řidičský průkaz získá, ale řídit může pouze v doprovodu otce; řidičský průkaz nezíská, ale rodiče mu pořídí elektrokolo).

4. Specifika služby

Službu odborné sociální poradenství poskytujeme osobám od 7 let věku. Není rozhodující, zda se na nás obracíte jako osoba s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (či s podezřením na PAS) nebo jako osoba pečující o člověka s PAS (rodič, sourozenec, pěstoun, asistent, kamarád).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  10:00-16:00  -  (po předchozí domluvě)
   Úterý  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  (po předchozí domluvě)
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  10:00-16:00  -  (od 8:00-10:00 a 16:00-18:00 po předchozí domluvě)
   Úterý  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  10:00-16:00  -  (8:00-10:00 a 16:00 -18:00 po předchozí domluvě)
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

KŘESADLO HK - Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.

IČ poskytovatele

03847926

Kontaktní údaje na poskytovatele