"Sociální rehabilitace ", § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 15 - 64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4385424
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Gočárova třída 1620,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 602 635 100
 • E-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
 • Web: www.tichysvet.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým a kombinovaným postižením (z něhož jedno je sluchové postižení) ve věku 16-64 let, ovládající český jazyk nebo český znakový jazyk.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Tichého světa je pomoci lidem se sluchovým postižením vyjít z izolace, překonávat komunikační bariéry a zároveň hájit jejich práva. Cílem služby je podporovat klienty v rozvoji svých dovedností a schopností vedoucí k maximální možné míře samostatnosti a zodpovědnosti s důrazem na společenské uplatnění, kterého je dosaženo především podporou pracovního uplatnění.

3. Nabízené činnosti

Služba k dosažení cílů sociálního začlenění a získání sociálních dovedností klade důraz na individuální přístup ke klientovi a jeho vlastní rozhodnutí. Zaměřujeme se především na pracovní uplatnění (podporované zaměstnávání). Nabídku, kterou klienti mohou využít:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování – věnujeme se získání a udržení pracovního místa, klienty učíme pracovat s nabídkou práce, tvorbě CV, úpravě zevnějšku na pracovní pohovor, jak postupovat při komunikaci se zaměstnavatelem a v úředním jednání.
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – připravujeme klienty na pracovní pohovor, na jednání v krizových situacích a v případě problémů na pracovišti, jak postupovat při úředním jednání i v návaznosti na další služby např. tlumočení. Tyto činnosti probíhají především v terénu, přímo u zaměstnavatele, na úřadě, atd. formou asistencí. Pořádáme workshopy pro slyšící i neslyšící, účastníme se akcí, kde máme prostor věnovat se těmto situacím, aby následně docházelo k vzájemnému respektu a porozumění slyšících a neslyšících.
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti- pomáháme klientům při zajištění rekvalifikačních a dalších kurzů, které vedou k sociálnímu a pracovnímu uplatnění ve společnosti  

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – klienti seznamujeme s možnostmi a postupy získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, dále pracujeme na uvědomění si práv a povinností, které má klientů vůči zaměstnavateli, úřadu práce, apod. pomáháme mu s uplatněním těchto práv.

4. Specifika služby

Specifikem poskytované služby je jiná forma komunikace s klienty (znakový jazyk) a zvyků dané komunitou neslyšících. Jednání a chování klientů je v některých případech odlišné a mohou mít tendenci přenášet zodpovědnost na slyšící, což vede k obtížnému začlenění do majoritní společnosti. Vzhledem k odlišnému jazyku je i přístup k informacím omezený, pokud neslyšící neovládá dobře český jazyk.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba může proběhnout v terénu, kdy se přizpůsobíme možnostem a potřebám klienta

Název poskytovatele

Tichý svět, o. p. s

IČ poskytovatele

26611716

Kontaktní údaje na poskytovatele