Tichá podpora, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 11+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4385424
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Gočárova třída 1620,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 602 635 100
 • E-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
 • Web: www.tichysvet.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým a kombinovaným postižením (z něhož jedno je sluchové postižení) ve věku od 11 let, ovládající český jazyk nebo český znakový jazyk.

Tichý svět poskytuje všestrannou podporu v podobě služeb odborného sociálního poradenství, tlumočnických služeb a sociální rehabilitace. Zároveň se podílí na odstraňování kulturních a jazykových bariér mezi světy slyšících a neslyšících.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby sociální rehabilitace je zvyšování sociálních návyků a dovedností u klientů se sluchovým a kombinovaným postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících.

Cílem služby je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, nevytvářet závislost na sociální službě, naučit klienta jednat samostatně. Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností, rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, usiluje tak o bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

3. Nabízené činnosti

Služba k dosažení cílů sociálního začlenění a získání sociálních dovedností klade důraz na individuální přístup ke klientovi a jeho vlastní rozhodnutí.

Podporujeme klienty v těchto oblastech:

 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik samostatného pohybu, práce na počítači, telefonu, na internetu, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, při pracovním pohovoru, jednání s majiteli bytu, úřadu práce, apod.)
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při komunikaci s úřady, podpora při dohledání informací, pomoc při nalezení vhodné sociální služby, poradenského centra, pomoc při kontaktu s rodinou, vrstevníky,  dalšími lidmi, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování)
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora při hledání dalšího vzdělávání, rekvalifikačních kurzů, vyplnění volného času apod.)
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod a podpora při jednání s úřady, bankovními či nebankovními subjekty, zaměstnavateli  a dalšími institucemi, podpora při zajištění práva na tlumočníka či přepisovatele, apod.)

4. Specifika služby

Služba je jedinečná svým individuálním přístupem ke klientovi, probíhající dle komunikačních preferencí klienta (u neslyšících ve znakovém jazyce, u nedoslýchavých mluvenou formou či odezíráním, u ohluchlých klientů s podporou textu, za využití přepisu, apod.). Vzhledem k odlišnému jazyku našich klientů, kteří ne příliš dobře ovládají český jazyk, se často dostávají do pastí podvodníků, ale i nečekaných sociálních situací, s kterými si nevědí rady.  Mají omezený přístup k informacím a tak společně hledáme cesty řešení z jejich tíživé situace, zároveň spolu pracujeme na předcházení a opakování podobných situací.  

Snažíme se klientům vyjít maximálně vstříc, proto s řadou z nich komunikujeme mimo osobní setkání také online, např. formou WhatsApp, SMS, e-mail, apod.. Především ve vzdálenějších městech a obcích je to výhodou, kdy má klient možnost obrátit se na konzultanty bez nutnosti osobní přítomnosti na pobočce v Hradci Králové. Služba je nejen ambulantní, ale i terénní, proto si v Královéhradeckém kraji s klienty domlouváme schůzku i na veřejných místech v rámci jejich místa bydliště. Aktuálně máme spolupráci ve městech Náchod a Trutnov, kam jezdíme minimálně 1x měsíčně.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Pondělí  :  08:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Úterý  :  08:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Středa  :  08:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  9:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
   Čtvrtek  :  9:00-16:00  -  po domluvě lze i jinak
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Před vchodem do budovy v Hradec Králové je několik schodů, než se dostanete k výtahu. K dispozici  je pouze nájezd pro kočárek.

Služba může proběhnout na veřejně dostupném místě v místě bydliště klienta.

Název poskytovatele

Tichý svět, o. p. s

IČ poskytovatele

26611716

Kontaktní údaje na poskytovatele