Manželská a rodinná poradna, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Vrchlabí

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 30
 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 3

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 3+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8615860
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Komenského 1248,54301 Vrchlabí
 • Telefon: 603 745 282
 • E-mail: cpp@poradna-vrchlabi.cz
 • Web: www.poradna-vrchlabi.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Do cílové skupiny náleží osoby starší tří let z Královéhradeckého kraje (přednostně z Vrchlabska),  které se ocitly v nepříznivé sociální situaci pro akutní či chronickou krizi v osobním, partnerském či rodinném životě, vedou rizikový způsob života či jsou tímto způsobem života ohroženi, a tuto situaci nedokáží řešit vlastními silami ani pomocí jiných veřejně dostupných služeb. U osob, které projevují osobní kompetence k samostatnému porozumění své situaci a chování a jednání potřebné k sjednání a odebírání služeb poskytovatele, není vyžadován souhlas zákonného zástupce k využívání služeb CPP  z.s.

Našimi klienty jsou zejména osoby s nízkou nebo žádnou podporou svých nejbližších, se špatnými životními návyky, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách či rizikovým chováním (gambling, apod.), s kumulovanými problémy. Jsou to jednotlivci (děti i dospělí), páry (manželské i partnerské) a rodiny, tzn. osoby, které se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním naší organizace je poskytovat dostupné, odborné a bezplatné psychologické a terapeutické poradenství a psychoterapeutické služby lidem v nepříznivé psychické a sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit, formou konzultací poskytovaných osobně odbornými pracovníky poskytovatele v prostorách poradny.

 • Napomáhat lidem orientovat se ve své situaci a nalézt řešení obtíží k dosažení a udržení přiměřené psychické a sociální pohody,
 • V bezpečném prostředí poskytovat jednotlivci, páru, rodině či skupině podporu při náročných životních situacích a tím pomoci k harmonizaci v rodinných partnerských či pracovněprávních vztazích.
 • Posilovat rodičovské kompetence a podporovat otevřenou komunikaci mezi členy rodiny.

Základním cílem naší práce je poskytovat odborné sociální poradenství za účelem řešení akutních problémů klienta. Počítáme se střednědobou intervencí, kdy je klientovi poskytnuta podpora a doprovázení v jeho problému do té míry, kdy se klient v problému orientuje, nalezne možná řešení a bude mít sílu je realizovat. Naše práce v rámci odborného sociálního poradenství nezahrnuje dlouhodobou psychoterapii nebo resocializační a edukační činnost.

3. Nabízené činnosti

A) Základní sociální poradenství

Do tohotu okruhu patří zejména tyto činnosti:

- podávání základních informací o sociálních službách a informací týkajících se sociální problematiky, např. z oblasti rodinného práva (rozvod, svěření dětí do péče, úprava péče o dítě, výživné, styk s dítětem, úprava bytového práva, dávkových systémů, systému azylového či nouzového bydlení, sociální služby apod.),

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: aktivní účast služby při řešení klienta např. pomoc s vyplňováním formulářů, telefonické jednání ve prospěch klienta. Služba je poskytována pouze klientům, kteří pro svůj zdravotní stav nebo krizovou situaci nejsou schopni  návazné služby kontaktovat samostatně.

B) Odborné sociální poradenství

Do tohotu okruhu patří zejména tyto činnosti:

- psychologické poradenství – obvykle formou rozhovoru,

-  sociálně terapeutické činnosti s jednotlivci, páry i celou rodinou – diagnostická a komplexní poradensko-terapeutická činnost s klientem/ klienty,

-  rodinná mediace - tj. pomoc při řešení rodinných sporů, především při rozvodových situacích ohledně rodičovských práv a povinností apod.,

- podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborníka - zprostředkování kontaktu mezi rodiči a dětmi, u kterých je styk upraven soudem, nebo je problematický,

- asistovaná předávání dětí mezi rodiči – nařízené soudně či dohodou, kdy není možné předávání dítěte v místě bydliště či bez konfliktů mezi rodiči. Děje se ambulantně, na pracovišti CPP.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:30-18:00  -  přítomen sociální pracovník
   Pátek  :  12:00-16:00
   Pondělí  :  12:00-19:30
   Úterý  :  09:00-15:00  -  přítomen sociální pracovník
   Středa  :  14:30-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

3 schody před vstupem do budovy a 4 schody uvnitř budovy do patra, kde jsou konzultační místnosti

Název poskytovatele

Centrum psychologické podpory, z. s.

IČ poskytovatele

3359344

Kontaktní údaje na poskytovatele