Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Volný čas dětí
 • Podpora při vzdělávání
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 0_64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8535980
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Hábova 1571,15500 Praha
 • Telefon: 733 710 004
 • E-mail: saspardubice@tamtam.cz
 • Web: www.tamtam.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Chemiků 129,53009 Pardubice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let

Rodiny s dětmi s kombinovaným postižením od 0 do 18 let, přičemž jedno z postižení je sluchové

Rodiny s dětmi od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové postižení (např. neslyšící rodiče se slyšícím dítětem)

Uživateli služby se mohou stát výše uvedené rodiny s dětmi, které procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, potřebují podporu rozvoje dětí, vzájemné komunikace, nebo poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomáhat snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.

Cíle služby:

 • Poskytovat informace potřebné k porozumění specifikům sluchového postižení každé konkrétní rodině a tím snižovat dopady sluchového postižení na rodinu.
 • Pomáhat rodinám vyrovnávat se se sluchovým postižením a tím umožnit vytváření podmínek pro přijetí dítěte v rodině.
 • Podporovat a rozvíjet rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační, sociální a emoční dovedností dětí a rodičů.
 • Podílet se na snižování sociálního vyloučení rodin v kontextu sluchového postižení zprostředkováním kontaktu se společností, s osobami se sluchovým postižením a s dalšími rodinami v obdobné situaci.

3. Nabízené činnosti

 • Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti (zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, rozvoj a posílení sociálních dovedností, rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem a na vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny (učení se základům specifické komunikace s neslyšícími dětmi, základy znakového jazyka, rozšiřování znakové zásoby)
 • Individuální konzultace (ambulantní a terénní, provázení rodiny náročným životním obdobím, podpora při uplatňování práv a zájmů, podporu v rodinné komunikaci, podpora při zvládání a řešení sociálně-ekonomické nepříznivé situace aj.)
 • Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj dítěte (individuální rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, podpora pozitivních vazeb mezi rodičem a dítěte, rozšiřování znakové a slovní zásoby)
 • Individuální canisterapie zaměřená na léčebný kontakt psa a dítěte, přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zlepšuje interakci dítěte s ostatními (poskytuje pracoviště v Praze)
 • Odborné poradenství (z oblasti rehabilitace a kompenzace sluchové vady)
 • Zprostředkování kontaktu s jinými rodiči
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odborníky (z oblasti logopedie, psychologie a speciální pedagogiky)
 • Podpůrná rodičovská skupina pro uživatele SAS (sdílení vzájemných zkušeností a hledání odpovědí na své otázky)
 • Vzdělávací akce (přednášky, besedy s odborníky, s dospělými neslyšícími či s rodiči neslyšících dětí)

4. Specifika služby

Všechny činnosti jsou pod vedením odborných pracovníků Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., případně ve spolupráci s externími odborníky příslušných oborů. Specifika služby jsou dána odborností sociálních pracovníků specializovaných na sluchové postižení se znalostí znakového jazyka a zvolenými formami a metodami poskytování služby (individuální i skupinové aktivity, práce s celou rodinou, ambulantní i terénní).

Služba je jedinečná vzhledem k naší cílové skupině. Problematika sluchového postižení je velmi specifická proto tyto služby poskytují sociální pracovníci, kteří mají znalosti nejčastěji v oblasti surdopedie, logopedie, psychologie, psychoterapie a s dobrou znalostí znakového jazyka. Předností týmu je zkušenost, erudovanost, systémové metodické vedení, pravidelné supervize a zázemí celostátního poskytovatele komplexu služeb s mnohaletou zkušeností a úspěchy.

Pro uživatele jsou nenahraditelné metody poskytovaných služeb včetně možnosti sdílení závažných problémů, které mají dopad na celou rodinu. Pro děti a mladistvé jsou klíčové mimo jiné metody, které dávají možnost identifikace s dalšími dětmi a dospělými se sluchovým postižením, posilují osobnostní integritu a připravují děti i dospívající na jejich samostatné sebevědomé fungování ve slyšící společnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-16:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
   Úterý  :  08:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  09:00-18:00
   Čtvrtek  :  09:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Prostory ve kterých je služba poskytována se nacházejí ve 2. patře (3. nadzemní podlaží) bez výtahu.

Název poskytovatele

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

IČ poskytovatele

00499811

Kontaktní údaje na poskytovatele