Tlumočnické služby, § 56 - Tlumočnické služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Tlumočení do znakového jazyka

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se sluchovým postižením bez omezení věku. Do této skupiny tedy patří osoby nedoslýchavé, neslyšící, později ohluchlé, s kombinovaným postižením (sluchové + jiné).

Služba je též poskytována rodinným příslušníkům osob se sluchovým postižením, které sluchová vada ovlivňuje také.

Hradecké centrum poskytuje službu pouze na území Královéhradeckého kraje.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

Pomoci osobám se sluchovým postižením na území Královéhradeckého kraje překonávat komunikační bariéry ve slyšící společnosti.

Cíle služby:

 • profesionálně zprostředkovat srozumitelnou komunikaci;
 • zapojit uživatele do řešení vlastních záležitostí;
 • šířit povědomí o právech a potřebách osob se sluchovým postižením.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba zahrnuje individuální tlumočení v běžných životních situacích, při nichž bariéry v komunikaci představují pro osobu se sluchovým postižením ztíženou životní situaci.

Obsah služby:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Standardní úkony:

Za tyto úkony se považuje:

 • návštěva u lékaře;
 • jednání na úřadě či s jinými institucemi (banky, pojišťovny, policie – podání stížnosti, aj.);
 • návštěva u právníka, notáře;
 • konzultace s dalšími odborníky;
 • pracovní pohovory a jednání se zaměstnavatelem;
 • smuteční obřad;
 • svatba (pokud je klient v roli nevěsty/ženicha, svědka, rodiče, sourozence, prarodiče novomanželů);
 • křtiny (pokud je klient v roli křtěného, kmotra, nebo rodiče, sourozence, prarodiče křtěného);
 • krátkodobé vzdělávací kurzy, které vedou ke zvyšování osobní profesní kvalifikace klienta.

 

 

4. Specifika služby

Momentálně službu zabezpečují tlumočnice s kvalifikací sociálního pracovníka.

Tlumočník respektuje zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením;

Tlumočník zná a chápe mentalitu a kulturní specifika osob se sluchovým postižením a dokáže s těmito specifiky odborně pracovat

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Čtvrtek  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Pondělí  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Úterý  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Středa  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  7:00-13:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Čtvrtek  :  7:00-16:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Pondělí  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Úterý  :  7:00-16:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
   Středa  :  7:00-17:00  -  tlumočení se realizuje pouze na základě předchozí objednávky
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO
 • tlumočení výuky, kurzů (povinná školení na základě požadavku zaměstnavatele – např. BOZP aj.);
 • tlumočení společenských a jiných osobních událostí (např. oslavy, křtiny, svatba – mimo výše uvedených situací, tj. jako host/účastník).

Uvedené fakultativní služby hradí uživatel (či jiná instituce/osoba) dle stanoveného ceníku, který je k nalezení zde:

http://www.hradeckecentrum.cz/wp-content/uploads/2015/03/Pravidla-pro-úhradu-tlumočnických-služeb-a-fakultativních-služeb.pdf

Architektonická bezbariérovost

ANO

Sídlo je dostupné výtahem (některé elektrické vozíky se ale do něho nevejdou), bezbariérové WC.

Název poskytovatele

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.

IČ poskytovatele

01994352

Kontaktní údaje na poskytovatele