osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Vrchlabí

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 7+ let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Krkonošská 14,54301 Vrchlabí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • službu poskytujeme osobám, které mají snížené schopnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zabezpečování jejich životních potřeb
 • do cílové skupiny spadají osoby s tělesným postižením, mentálním postižením, kombinovaným postižením, s jiným zdravotním postižením (chronické, civilizační apod.) a osoby s chronickým duševním onemocněním (pouze osoby s poruchami autistického spektra a dalším přidruženým mentálním či fyzickým postižením)
 • námi poskytovanou službu dělíme na dvě části podle cílových skupin:

 

 • osobní asistence A/
  • s tělesným postižením
  • s mentálním postižením
  • s kombinovaným postižením
  • s jiným zdravotním postižením (chronické, civilizační apod.)
 • osobní asistence B/
  • s chronickým duševním onemocněním (pouze osoby s poruchami autistického spektra a dalším přidruženým mentálním či fyzickým postižením)

 

VĚKOVÁ STRUKTURA:

 • klientem služby se mohou stát zejména děti od 7 let věku, dospělí ve věku 18 – 64 let a senioři

 

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ:

 • osobní asistence je poskytována na území ORP Vrchlabí, to se skládá z 16 obcí: Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Hostinné, Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, Lánov, Prosečné, Rudník, Strážné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí

Naše webové stránky:

https://vrchlabi.diakonie.cz/osobni-asistence/

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Posláním OA je poskytnutí podpory na základě diakonických hodnot osobám, které potřebují pomoc druhého člověka při zajišťování svých základních potřeb. Osoby jsou podporovány v takovém rozsahu a čase, který je pro ně nezbytný a který si sami zvolí proto, aby mohly zůstat ve svém přirozeném prostředí a žít dosavadním způsobem života, pokud na to rodina ani jiné zdroje z okolí nestačí.

CÍLE

1. Zajištění potřeb klienta tak, aby mohl zůstat ve své domácnosti.

 • klient má naplněny potřeby, které sám v domácnosti nezvládne
 • klient udržuje nebo rozvíjí samostatnost a dovednosti pro setrvání v přirozeném prostředí

2. Zajištění dostatku podnětů, které klienta motivují k činnosti v běžných činnostech

 • klient má zajištěn dostatek podnětů, kterého ho motivují k aktivitám běžného života

3. Odlehčení a podpora pečujících osob při péči o blízkého.

 • pečující osoby mají metodickou podporu při péči
 • délka osobní asistence umožňuje pečujícím osobám odpočinout si a zařídit si osobní věci 

 

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI OSOBNÍ ASISTENCE

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 2. pomoc při osobní hygieně (pomoc při běžné hygieně, pomoc při koupání, sprchování, pomoc při použití WC)
 3. pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití - dovoz můžeme pomoci zajistit)
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky)
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, za kulturou a sportem, na vycházky, na jednání s úřady a doprovázení zpět, společnost, rozhovor)
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

4. Specifika služby

HODNOTY SLUŽBY

Milosrdenství: orientace na klienta

 • Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem v nepříznivé životní situaci.
 • Centrem pozornosti v naší práci je klient a jeho potřeby. Respektujeme názor a volbu klienta, podporujeme ho při prosazování jeho práv, oprávněných zájmů a vůle, a v samostatném rozhodování.
 • Respektujeme přiměřenou míru rizik v životě klienta. Klient je odpovědný za svůj život, o kterém si sám rozhoduje. Klient je tím, kdo vede průběh služby.
 • Osobám, kterým pomáháme, poskytujeme emoční podporu a jednáme s nimi s respektem.
 • Spolupráce je dobrovolná, klient má právo se svobodně rozhodnout, zda s námi uzavře smlouvu. V průběhu pomoci má klient právo kdykoliv spolupráci ukončit.

Fortelnost: kvalita a odbornost práce

 • Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. V duchu dobré tradice chceme být příkladnou a inspirativní organizací.
 • Splňujeme kvalifikační předpoklady dané zákonem, dále se vzděláváme a rozšiřujeme si své odborné znalosti prostřednictvím akreditovaných kurzů a školících akcí.
 • Při práci se řídíme směrnicemi a pracovními postupy, které má organizace zpracované a které podléhají metodické kontrole uvnitř organizace i od nadřízených orgánů.
 • Pravidelně se účastníme supervizí, které nám pomáhají dále rozvíjet naše profesní dovednosti, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.
 • Při své práci respektujeme zásadu rovného zacházení a dodržování lidských práv. O všech skutečnostech, o kterých se při práci s klienty dozvíme, zachováváme mlčenlivost.
 • Ke každému z klientů přistupujeme individuálně s ohledem na jeho znalosti, možnosti, schopnosti, potřeby a situaci, ve které se nachází.

Společenství:

 • Péče Osobní asistence je zaměřena na potřebné osoby v oblasti ORP Vrchlabí. Na práci ve službě není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování nějakého cíle, odvracení nebo odstraňování nežádoucích následků. Naše pomoc vždy vyžaduje zapojení klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká, až je za něj problém vyřešen. Jde nám o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta, jeho okolí s naší podporou a dílčím zapojením do řešení jeho nepříznivé situace.
 • Podporujeme klienta v tom, aby s pomocí sociální služby mohl setrvat co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme klienta i osoby, které o něj pečují, aby využívali veřejně dostupné zdroje k řešení své situace.
 • Šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku. Používáme k tomu principy komunitní práce.

Principy komunitní práce, které využíváme:

Tematizujeme oblast vzájemné pomoci a respektu ve společnosti. Legitimizujeme, že říkat si o pomoc je normální, stejně jako pomáhat.

Síťujeme, spolupracujeme, spolupodílíme se na řešení – propojujeme navzájem zdroje, odborníky, organizace i aktivní obyvatele v řešení potřeb komunity. Nečekáme, až vznikne spolupráce a aktivně působíme jako vysílače a přijímače, které propojí subjekty a nastavují fungování sítě.

 Naděje: osobní rozvoj

 • Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci.
 • Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
 • Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

 

Respektující komunikace:

 • Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci.
 • Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému, a proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet.
 • Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se z ní a nabízet jí jako dar lidem v našem okolí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Sobota  :  7:00-20:00
   Neděle  :  7:00-20:00
   Pátek  :  7:00-20:00
   Pondělí  :  7:00-20:00
   Úterý  :  7:00-20:00
   Středa  :  7:00-20:00
   Čtvrtek  :  7:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální sazebník - viz webové stránky: https://vrchlabi.diakonie.cz/osobni-asistence/ke-stazeni/ 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD OSOBNÍ ASISTENCE 

         Platný od 1. 5. 2024 dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ZÁKLADNÍ ÚKONY OSOBNÍ ASISTENCE

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 

 

 

 

Úhrada za všechny úkony je jednotná:

 

pondělí – pátek

7:00 – 20:00 hodin

155,- Kč/hodina

 

sobota, neděle a svátky

155,- Kč/hod

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a zpět, polohování
 

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při běžné hygieně
 • pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 
 • pomoc s drobným úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 
 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevněn kontaktu s rodinou a pomoc  a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, za kulturou a sportem, na vycházky, na jednání s úřady a doprovázení zpět

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osob. záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 
 

     Úhrada zůstává jednotná pro všechny úkony. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně         krátí.

     Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů činí

    a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,

    b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Nabízíme možnost navštívit zájemce v jeho domácím prostředí.

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

IČ poskytovatele

43464343

Kontaktní údaje na poskytovatele