Raná péče Čechy, § 54 - Raná péče

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Poradit
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Odpočinek pečujících

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 0_7 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5002625
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Adresa: Hábova 1571,15500 Praha
 • Telefon: 251 510 744
 • E-mail: ranapececechy@tamtam.cz
 • Web: www.tamtam.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina : osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku žijící na území 9 krajů ČR.
Služby rané péče mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým postižením do 7 let věku na základě vlastního rozhodnutí. Služby mohou využít také rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku se sluchovým postižením v péči rodičů se sluchovým postižením. Služby můžou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.
Hranice vymezující možnost poskytování služby rané péče jsou věk a příslušné postižení dítěte.

Služba rané péče poskytovaná Ranou péčí Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam není určena rodinám dětí s jiným typem postižení  rodinám dětí starších sedmi let a rodinám dětí, které žijí mimo územní působnosti pracoviště. Zájemce o službu může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity pracoviště či v případě žádosti o typ služby, kterou organizace neposkytuje.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 1. Snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj (informovanost rodiny o problematice sluchového postižení, o možnostech sluchové kompenzace, podpora rodičů a dalších členů rodiny při hledání vhodné formy komunikace s dítětem a její postupný rozvoj, zpřesnění diagnózy dítěte formou doporučení odborných vyšetření).
 2. Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy (komplexní rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje – celkový psychomotorický vývoj).
 3. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech (postupné nabývání jistoty a sebedůvěry rodičů při péči a výchově dítěte se sluchovým postižením a následné získání samostatnosti a nezávislosti na službách rané péče nebo dalších sociálních službách).
 4. Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace (podpora sociálního začleňování rodiny a integrace dítěte s postižením do majoritní společnosti – zajištění návazné služby, informovanost odborné a laické veřejnosti o existenci a nabídce služeb rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením).

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY RANÁ PÉČE

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním
  • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
  • podpora a posilování rodičovských kompetencí
  • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
  • vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury
  • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
  • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • sociálně terapeutické činnosti
  • psychosociální podpora formou naslouchání
  • podpora výměny zkušeností
  • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
  • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.

4. Specifika služby

Základem služby jsou pravidelné konzultace odborného poradenského pracovníka v rodinách uživatelů v časovém intervalu 1x za 2 – 6 týdnů. Po prvním kontaktu a první informační návštěvě u zájemce o službu zveme rodiny na tzv. Vstupní konzultaci na pracoviště, kde kromě zhodnocení situace a stanovení rámcové zakázky probíhá také funkční vyšetření sluchu dítěte. Na této konzultaci s rodiči uzavíráme smlouvu o poskytování služby. Poté již následuje terénní forma poskytování služby. V období mezi konzultacemi jsou rodiny s poradcem průběžně v kontaktu telefonicky nebo e-mailem. Služba probíhá v ročním cyklu individuálního plánování (společně poradce a klienti) a jednotlivé konzultace se připravují na základě tohoto plánu. Po roce se s rodinou hodnotí pokroky a změny, ke kterým došlo jak ve vývoji dítěte, tak v prožívání rodiny, a vypracovává se plán na další období. Pro pokroky dítěte využíváme rehabilitačního materiálu Integrované vývojové škály, které hodnotí dítě z různých aspektů vývoje sluchu, produkce řeči, sociálního a rozumového vývoje. Průměrná doba využívání služby jsou 3 – 4 roky. Při ukončení služby hledáme návazná zařízení a vhodná předškolní zařízení a konzultujeme zařazení dětí do vzdělávacího procesu s rodiči, případně i pedagogy a dalšími odborníky.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  7:00-19:00  -  terénní forma služby
   Pondělí  :  7:00-19:00  -  terénní forma služby
   Úterý  :  7:00-19:00  -  terénní forma služby
   Čtvrtek  :  7:00-19:00  -  terénní forma služby
   Čtvrtek  :  8:30-15:30  -  ambulantní forma služby
   Pátek  :  7:00-19:00  -  terénní forma služby
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

V případě terénní formy služby závisí bezbariérovost na prostředí, do kterého poradce rané péče dojíždí (domácnosti rodin).

V případě ambulantní formy služby, která probíhá na pracovišti, je bezbariérovost částečná - za bezbariérový lze označit vstup do budovy a prostory určené k jednání s uživatelem služby. Sociální zařízení je bariérové.

Název poskytovatele

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

IČ poskytovatele

00499811

Kontaktní údaje na poskytovatele