Centrum LIRA, z. ú., § 54 - Raná péče

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 0_7 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám, které vychovávají dítě s postižením ve věku od narození do 7 let. Konkrétně se jedná rodiny s dětmi s postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální, pohybové, rodiny s dětmi s kombinovaným postižením a rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Terénní služba raná péče je poskytována v celé oblasti Královéhradeckého kraje, ambulantní programy probíhají na adrese Třída Edvarda Beneše 1549  ( Poliklinika III), Hradec Králové, případně v jiných pronajatých prostorách.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku.  Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého  člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

CÍLE

 • Rodina je včas informována o službě
 • Rodina získá veškeré dostupné informace:

- o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem v oblastech, které jsou postižené nebo ohrožené.

- o návazných službách (školky, mateřská centra, stacionáře apod.)

- o právech a nárocích (sociální dávky, příspěvek na péči, získávání rehabilitačních a zdravotních pomůcek)

- o kontaktech na odborníky

 • Rodiče umí používat vhodné metody podpory svého dítěte.
 • Ve spolupráci s rodinou dítě dosáhne maximální možný rozvoj svých schopností a dovedností.
 • Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého dítěte a způsobech péče o něj.

 

 

3. Nabízené činnosti

Činnosti poskytované z hlediska naplnění zákona o sociálních službách :

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenském prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Konkrétní činnosti služby:

- konzultace v rodině, předškolním zařízení nebo jiné instituci, která se na péči o dítě a rodinu podílí místě

- doprovázení rodiny a dítěte ( společné konzultace s rodiči u lékaře, doprovod na úřad atp. - dle potřeby

úřady, lékař, předškolní zařízení, atd)

- ambulantní programy podpory vývoje dítěte, dle ktuální nabídky organizace : posouzení pohybového vývoje dítěte při zahájení služeb, konzultace pro podporu pohybového vývoje dítěte, stimulace zraku a zrakový trénink, funkční vyšetření zraku při zahájení služeb a dále  jednou za dva roky, individuální konzultace zaměřené na zvládání potíží při příjmu potravy, bazálníní stimulace, konzultace k senzorické integraci,individuální  nácvik  pracovního chování u dětí s PAS, nácvik sociálních dovedností, hry a kunikace u dětí s PAS a další individuální konzultace podle aktuálních potřeb dětí a jejich rodičů

- semináře pro rodiče, kluby rodičů, setkávání rodin

- pobytový kurz pro rodiny

- zasílání informačních materiálů, písemné a telefonické konzultace pro rodiče

- půjčování pomůcek, hraček a odborné literatury ( klientským rodinám, pomůckypro práci s dítětem po instruktáži rodičů poradcem)

- pomoc při vyhledávání předškolního zařízení pro dítě, příprava dítěte na vstup do zařízení, pomoc s vytvořením podmínek pro úspěšné začlenění dítěte do vhodného předškolního zařízení

 

 

4. Specifika služby

Terénní služba je poskytována dítěti a rodině v přirozeném prostředí, v domácnosti dítěte. Pokud to kapacitní možnosti organizace dovolují, je poskytování služby zahájeno ihned po vstupním jednání, které proběhne do 3 týdnů od žádosti rodičů o službu.  Terénní konzultace probíhající v rodině, případně v instituci, která se na péči o rodinu a dítě podílí, jsou doplněny individuálními a skupinovými programy pro dítě, rodiče, celé rodiny.

www.centrumlira.cz

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  8:00-17:30
   Pátek  :  8:00-17:30
   Pondělí  :  8:00-17:30  -  dostupnost pro klienty, bez cesty poradce
   Úterý  :  8:00-17:30
   Středa  :  8:00-17:30
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  9:00-16:00  -  pravidelně
   Pátek  :  8:00-17:00  -  po individuální domluvě s rodinami
   Pondělí  :  8:00-17:00  -  po individuální domluvě s rodinami
   Úterý  :  8:00-17:00  -  po individuální domluvě s rodinami
   Středa  :  8:00-17:00  -  po individuální domluvě s rodinami
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Pobytové kurzy pro rodiny

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory pro jednání s rodinami a ambulantní programy jsou bezbariérové.

Název poskytovatele

Centrum LIRA, z. ú.

IČ poskytovatele

28731191

Kontaktní údaje na poskytovatele