Domov Dědina, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 109

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3473171
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Nádražní 709,51773 Opočno
 • Telefon: 604 273 183 / 725 921 365
 • E-mail: opocno@domov-dedina.cz
 • Web: http://www.domov-dedina.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Na Štěpnici 506,51771 České Meziříčí
 • Adresa: Nádražní 718,51773 Opočno
 • Adresa: Nádražní 719,51773 Opočno
 • Adresa: Přepychy 213,51732 Přepychy
 • Adresa: Přepychy 220,51732 Přepychy
 • Adresa: Ledce 23,51771 Ledce

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována:

 • dospělým osobám s mentálním postižením od 18 let věku
 • případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou
 • vždy se současně jedná o osoby, které nejsou schopny situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí či terénních služeb

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

 • formou celoročních pobytových služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb ve svém bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti  

Cílem organizace je:

 • poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí běžného společenství.
 • vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí.
 • podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích.

3. Nabízené činnosti

    Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Jedná se o poskytování těchto základních činností:

 • poskytnutí ubytování – jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje se společným nebo vlastním soc. zařízením v 7 domech v 5 střediscích                                         (Opočno, České Meziříčí, Přepychy I., Přepychy II. a Klášter n. Dědinou)                                                                     
 • poskytnutí stravy – zařízení zajišťuje celodenní stravu (snídani oběd, večeři)      - uživatelům je poskytována strava dle                                         dietologického  rozdělení odpovídající jejich zdravotnímu stavu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pracovně výchovné činnosti – účast uživatelů při zajištění běžného chodu domácnosti na jednotlivých domech – úklid pokojů, společných prostor, žehlení, pomoc v kuchyni, práce v multifunkční dílně             
  • centrum vzdělávání ve středisku Opočno – kurz rozvoje osobnosti - cílem vzdělávacího centra je rozvoj logického myšlení, prostorové  orientace, početní představivosti, myšlení a řeči, rozšiřování slovní zásoby, nácvik činností vedoucí k sociálnímu začleňování uživatelů
  • multifunkční dílna ve středisku Opočno       
  • kurz plavání – vždy 6-8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku sociálních služeb
  • rekreační jezdectví -  vždy 6-8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku sociálních služeb    
  • canisterapie – 2x měsíčně ve středisku Opočno
  • kurz pečení – 1x týdně, pro uživatele střediska Opočno
  • sportovní aktivity
  • zajištění nabídky aktivit pro volný čas – vycházky, ruční práce atd.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • účast na kulturních, společenských a sportovních akcích v obcích, kde uživatelé žijí
  • zprostředkování pracovního uplatnění uživatelů mimo zařízení
  • zajištění rekreačních a lázeňských pobytů uživatelů
  • podpora uživatelů ve využívání místních služeb a institucí (kadeřník, knihovny, obchody, divadlo, kino atd.)
  • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktů uživatelů s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění
 • sociálně terapeutické činnosti – takové činnosti, jenž vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění uživatelů (nácvik samostatných vycházek uživatelů bez doprovodu,   nácvik samostatných nákupů surovin potřebných na  vaření, nácvik samostatné dopravy uživatelů veřejnými dopravními prostředky) 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
  • uživatelé mají právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení při poskytování sociální služby v souladu s Listinou základních práv a svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením a dalšími obecně závaznými interními předpisy
  • uživatelé mají právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost
  • uživatelé mají právo spolupracovat na vytváření svého individuálního plánu péče, na požádání do něho nahlížet a upravovat dle svých momentálních požadavků
  • ostatní práva uživatelů jsou součástí interních předpisů a uživatelé jsou o nich pravidelně informováni            
 • poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče uživatelům služeb

Domov Dědina zajišťuje nebo zprostředkovává osobám, kterým poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.

 • zdravotní péči v jednotlivých střediscích zajišťují praktičtí lékaři, kteří mají ordinace v dané lokalitě nebo zde působí v rámci svého obvodu
 • odbornou péči uživatelům zprostředkovává zařízení na specializovaných pracovištích v nemocnicích Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Fakultní nemocnici Hradec Králové
 • ošetřovatelská a rehabilitační péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Jedná se zejména o tyto služby:

 • podávání léků dle předpisu lékaře
 • aplikace injekcí
 • prevence a péče o proleženiny
 • převazy ran a kožních defektů, péče o kůži
 • předlékařská první pomoc a následné zajištění další lékařské pomoci
 • zajištění kontaktu se zdravotnickými zařízeními
 • ošetřovatelské sledování a hodnocení zdravotního stavu a vedení předepsané dokumentace
 • zajištění výživy, péče o vyprazdňování
 • aplikace hygienicko-epidemiologických opatření
 • rehabilitační péče

     K výše vyjmenovaným činnostem existuje garantovaná nabídka. S garancemi jednotlivých služeb jsou uchazeči seznamováni již před nástupem do zařízení. Bližší informace ke garancím služeb podávají případným zájemcům ředitelka domova, sociální pracovnice, vedoucí středisek, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku zdravotního.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je zveřejněn na: http://www.domov-dedina.cz/sazebnik-uhrad-2

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Středisko Opočno: je tvořeno 2 pavilony pro bydlení, které je bezbariérové.

Středisko České Meziříčí a střediska Přepychy I. a II.: v každém středisku se nachází 2 dvojdomky. Bezbariérové je pouze přízemí, první patro je přístupné po schodišti.

Středisko Klášter nad Dědinou: tvoří budova bývalé obecní školy, která není bezbariérová.

Název poskytovatele

Domov Dědina

IČ poskytovatele

42886163

Kontaktní údaje na poskytovatele