Domov Dědina, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 122

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3473171
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Nádražní 709,51773 Opočno
 • Telefon: 604 273 183 / 725 921 365
 • E-mail: opocno@domov-dedina.cz
 • Web: http://www.domov-dedina.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Nádražní 718,51773 Opočno
 • Adresa: Nádražní 719,51773 Opočno
 • Adresa: Přepychy 220,51732 Přepychy
 • Adresa: Přepychy 213,51732 Přepychy
 • Adresa: Na Štěpnici 506,51771 České Meziříčí
 • Adresa: Ledce 23,51771 Ledce

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována:

 • dospělým osobám s mentálním postižením od 18 let věku
 • případně s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou
 • vždy se současně jedná o osoby, které nejsou schopny situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí či terénních služeb

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

 • formou celoročních pobytových služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb ve svém bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti  

Cílem organizace je:

 • poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí běžného společenství.
 • vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí.
 • podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizacích.

3. Nabízené činnosti

    Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Jedná se o poskytování těchto základních činností:

 • poskytnutí ubytování – jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje se společným nebo vlastním soc. zařízením v 7 domech v 5 střediscích                                         (Opočno, České Meziříčí, Přepychy I., Přepychy II. a Klášter n. Dědinou)                                                                     
 • poskytnutí stravy – zařízení zajišťuje celodenní stravu (snídani oběd, večeři)      - uživatelům je poskytována strava dle                                         dietologického  rozdělení odpovídající jejich zdravotnímu stavu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pracovně výchovné činnosti – účast uživatelů při zajištění běžného chodu domácnosti na jednotlivých domech – úklid pokojů, společných prostor, žehlení, pomoc v kuchyni, práce v multifunkční dílně             
  • centrum vzdělávání ve středisku Opočno – kurz rozvoje osobnosti - cílem vzdělávacího centra je rozvoj logického myšlení, prostorové  orientace, početní představivosti, myšlení a řeči, rozšiřování slovní zásoby, nácvik činností vedoucí k sociálnímu začleňování uživatelů
  • multifunkční dílna ve středisku Opočno       
  • kurz plavání – vždy 6-8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku sociálních služeb
  • rekreační jezdectví -  vždy 6-8 lekcí v doprovodu pracovníka úseku sociálních služeb    
  • canisterapie – 2x měsíčně ve středisku Opočno
  • kurz pečení – 1x týdně, pro uživatele střediska Opočno
  • sportovní aktivity
  • zajištění nabídky aktivit pro volný čas – vycházky, ruční práce atd.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • účast na kulturních, společenských a sportovních akcích v obcích, kde uživatelé žijí
  • zprostředkování pracovního uplatnění uživatelů mimo zařízení
  • zajištění rekreačních a lázeňských pobytů uživatelů
  • podpora uživatelů ve využívání místních služeb a institucí (kadeřník, knihovny, obchody, divadlo, kino atd.)
  • podpora při obnovení nebo upevnění kontaktů uživatelů s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění
 • sociálně terapeutické činnosti – takové činnosti, jenž vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začlenění uživatelů (nácvik samostatných vycházek uživatelů bez doprovodu,   nácvik samostatných nákupů surovin potřebných na  vaření, nácvik samostatné dopravy uživatelů veřejnými dopravními prostředky) 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
  • uživatelé mají právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení při poskytování sociální služby v souladu s Listinou základních práv a svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením a dalšími obecně závaznými interními předpisy
  • uživatelé mají právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost
  • uživatelé mají právo spolupracovat na vytváření svého individuálního plánu péče, na požádání do něho nahlížet a upravovat dle svých momentálních požadavků
  • ostatní práva uživatelů jsou součástí interních předpisů a uživatelé jsou o nich pravidelně informováni            
 • poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče uživatelům služeb

Domov Dědina zajišťuje nebo zprostředkovává osobám, kterým poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.

 • zdravotní péči v jednotlivých střediscích zajišťují praktičtí lékaři, kteří mají ordinace v dané lokalitě nebo zde působí v rámci svého obvodu
 • odbornou péči uživatelům zprostředkovává zařízení na specializovaných pracovištích v nemocnicích Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Fakultní nemocnici Hradec Králové
 • ošetřovatelská a rehabilitační péče je uživatelům poskytována prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Jedná se zejména o tyto služby:

 • podávání léků dle předpisu lékaře
 • aplikace injekcí
 • prevence a péče o proleženiny
 • převazy ran a kožních defektů, péče o kůži
 • předlékařská první pomoc a následné zajištění další lékařské pomoci
 • zajištění kontaktu se zdravotnickými zařízeními
 • ošetřovatelské sledování a hodnocení zdravotního stavu a vedení předepsané dokumentace
 • zajištění výživy, péče o vyprazdňování
 • aplikace hygienicko-epidemiologických opatření
 • rehabilitační péče

     K výše vyjmenovaným činnostem existuje garantovaná nabídka. S garancemi jednotlivých služeb jsou uchazeči seznamováni již před nástupem do zařízení. Bližší informace ke garancím služeb podávají případným zájemcům ředitelka domova, sociální pracovnice, vedoucí středisek, vedoucí úseku sociálních služeb a vedoucí úseku zdravotního.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální sazebník úhrad je zveřejněn na: https://www.domov-dedina.cz/sazebnik-uhrad-2

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Středisko Opočno je tvořeno 2 přízemními pavilony pro bydlení, které jsou bezbariérové.

 

Středisko České Meziříčí dvojdomek D3 -  bezbariérový s výtahem

                                     dvojdomek D4 - bezbariérové je pouze přízemí, první patro je přístupné po schodišti

 

Střediska Přepychy dvojdomek D1 - bezbariérový s výtahem

                             dvojdomek D2 - bezbariérové je pouze přízemí, první patro je přístupné po schodišti

 

Středisko Klášter nad Dědinou tvoří budova bývalé obecní školy, která není bezbariérová.

Název poskytovatele

Domov Dědina

IČ poskytovatele

42886163

Kontaktní údaje na poskytovatele