Domov pro osoby se zdravotním postižením, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 58

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 3+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5000179
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Krkonošská 2917,54401 Dvůr Králové nad Labem
 • Telefon: 721 943 762
 • E-mail: terezasestakova@barevnedomky.cz
 • Web: www.barevnedomky.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, ve věku od 3 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby DOZP je, aby uživatelé:

-měli zajištěny základní životní potřeby (bydlení, strava, peníze),

-měli zajištěnu potřebnou kvalitní zdravotní péči, 

-žili běžným způsobem života (vzdělávali se, pracovali, bavili se),

-byli přijímáni společností, žili v souladu se společenskými normami a navazovali přirozené kontakty s lidmi, 

-měli zajištěny potřeby v oblasti péče o domácnost, hospodaření s financemi, sebeobsluhy a komunikace, a v těchto oblastech rozvíjeli své schopnosti.

 

Poslání 

Posláním domova je zajistit lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci základní životní potřeby a potřebnou zdravotní péči. Máme zájem vytvořit takové podmínky, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života, a to s ohledem na individuální možnosti každého našeho uživatele. Uživatele služby vnímáme jako rovnocenné partnery s důrazem na jejich lidská práva.

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti:

-ubytování: Ubytování v domově probíhá v osmi skupinových domácnostech na jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V domácnostech je k dispozici běžné vybavení (kuchyňské spotřebiče, televize, úložné prostory aj.), uživatelé mají možnost si prostory vybavit vlastním vybavením.  Pracoviště: Duhové a Slunečné oddělení, Měsíční byt, Bílý domek, Žlutý domek, Červený domek, Zelený domek, Modrý domek, Fialový domek. Služba je poskytována celoročně.

-úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení: Pracovníci domova uživatelům zprostředkovávají individuální podporu při úklidu svých osobních prostor v závislosti na možnostech a schopnostech uživatele. V závislosti na pracovišti mohou i praní a žehlení prádla a ošacení probíhat s účastí uživatele, nebo jsou společně s drobnými opravami zajišťovány pracovníky domova.

-zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel: Strava je uživatelům poskytována v rozsahu pěti (v případě specifické diety šesti) jídel. V domově je k dispozici společná kuchyň a jídelna. Uživatelé stravující se ve společné jídelně mají možnost výběru ze dvou druhů obědů.

-pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: Pracovníci uživateli napomohou při výběru oblečení, podpoří jej v samostatném oblékání či mu s obléknutím dopomohou. Tuto podporu uživateli poskytnou v závislosti na individuálních potřebách tak často, jak bude potřeba.

-pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci; samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru: Podpora při pohybu v rámci domácnosti, v areálu i mimo něj probíhá na základě individuálních potřeb každého uživatele. Prostory jednotlivých pracovišť i areál domova se snažíme v nejvyšší míře uzpůsobit pohybovým potřebám uživatelů. V pohybu domácností i venku uživatele podporujeme, dbáme přitom na to, abychom předcházeli nepřiměřenému riziku.  

-pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC: Podpora v oblasti osobní hygieny spočívá ve slovní dopomoci, či jejím částečném nebo úplném zajištění, v závislosti na možnostech a schopnostech konkrétního uživatele. Při úkonech osobní hygieny pracovníci dbají na zachování důstojnosti a respektují jedinečnost každého uživatele. 

-pracovně výchovná činnost: Nabízíme aktivity v dílnách (výtvarná a tvořivá  činnost) i venku (drobný úklid / úpravy okolí domku)

-nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: Každodenní činnosti spojené s udržováním či posilováním soběstačnosti: individuální podpora v rozvoji kompetencí například při přípravě jídla, používání klíčů, spotřebičů apod.

-vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění: Spolupráce a doprovod uživatele do vzdělávacího zařízení mimo domov (Speciální škola ve Dvoře Králové nad Labem), Vzdělávání zajištěné externími speciálními pedagogy v prostorách domova, Individuální posilování dovedností mimo vzdělávací instituce, Pomoc při hledání či udržení vhodného zaměstnání

-volnočasové a zájmové aktivity: Nabízíme rozličné aktivity pro možnost aktivního trávení volného času: (Hudební skupina, Výtvarná skupina, Zahradní skupina, Pohybová skupina, Plavecká skupina, účast na společenských akcích apod.).

-podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů: Podpora při návštěvách kadeřnictví, pedikúry, pošty, obchodů a dalších služeb mimo areál zařízení.

-pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: uživatele podporujeme v udržování a rozvíjení kontaktů s rodinou, ať již osobně, telefonicky či písemně. S uživateli navštěvujeme společenské, sportovní a kulturní události v rámci kraje, určené jak pro naši cílovou skupinu tak pro širokou veřejnost. Snažíme se zapojovat uživatele do místní komunity a dění v naší obci, pořádáme výlety do města apod.

-socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob: Široká škála možných aktivit konkrétně se odvíjející od zájmu, možností a schopností uživatele: „Aktivity rozvoje“ (v domácnosti, dílnách, venku), "Smyslové aktivity" (Arteterapie, Bazální stimulace, Snoezelen, Perličková koupel).

-pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů: Podporujeme uživatele při komunikaci s opatrovníkem, obecním úřadem, soudy, Českou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce a dalšími úřady. Při jednáních respektujeme oprávněné zájmy uživatelů.

4. Specifika služby

Žlutý a Bílý domek v areálu domova jsou specializovaná pracoviště pro osoby s poruchou autistického spektra. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za služby se skládá z úhrady za ubytování, stravování a poskytovanou péči. Aktuální ceník naleznete na webové adrese domova www.barevnedomky.cz. Pro více informací či v případě dotazů se neváhejte obrátit na sociální pracovnici domova -tel. +420 721 943 762, e-mail: terezasestakova@barevnedomky.cz.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérové je přízemí hlavní budovy areálu - Duhové a Slunečné oddělení, určené především pro uživatele s obtížemi při samostatném pohybu. Jednotlivé domky a první patro hlavní budovy areálu bezbariérové nejsou.   

Název poskytovatele

Barevné domky Hajnice

IČ poskytovatele

00194972

Kontaktní údaje na poskytovatele