Mgr. Zuzana Luňáková, Agentura domácí péče, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Dobruška, Jaroměř, Opočno, Týniště nad Orlicí

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s chrnonickým onemocnění

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina osob:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se sluchovým postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby se zrakovým postižením
 • Senioři


Věková struktura cílové skupiny:

 • Dorost (16 - 18 let)
 • Mladí dospělí (19 - 26 let)
 • Dospělí (27 - 64 let)
 • Mladší senioři (65 - 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Co je naším posláním

Naše pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí klienta - uživatele sociální služby.

Naší snahou je:

 • poskytovat sociální služby odborně tak, aby co nejvíce našich uživatelů mohlo co nejdéle prožít kvalitní život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 • pomoci překlenout uživatelům i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, zapůjčením kompenzačních pomůcek přispět  k jejich samostatnosti.


Pečovatelská služba je uživatelům poskytována pracovníky v sociálních službách s odpovídajícím odborným vzděláním

Cíle pečovatelské služby
 

 • podpora klientů v jejich soběstačnosti a samostatnosti
 • umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
 • pomoc zabezpečit klientům kvalitní život ve stávajícím domácím prostředím
 • podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
 • podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech
 • k tomu, abychom zjistili, že jednotlivé cíle jsou naplňovány, je nutná zpětná vazba klíčových pracovníků a jednotlivých uživatelů a jejich rodin
 • k naplňování cílů přispívají také individuální plány uživatelů

3. Nabízené činnosti

Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV. č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zajišťujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • základní sociální poradenství,
 • zdravotní péče:
  • aplikace injekcí, podání léků
  • odběry krve a ostatního biologického materiálu
  • převazy po úrazech a operacích
  • rehabilitační ošetřovatelství
  • péče o diabetiky, sledování, aplikace inzulínu
  • léčba a prevence dekubitů
  • ošetření a převazy bércových vředů
  • cévkování, výplachy, ošetření katetru, stomií
  • péče o onkologicky nemocné
  • péče o pacienty po amputacích a úrazech.
 • Další výkony dle ordinace lékaře.

Zdravotní péče  je uživatelům poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami na základě indikace lékaře.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Sobota  :  06:00-22:00
   Neděle  :  06:00-22:00
   Pátek  :  06:00-22:00
   Pondělí  :  06:00-22:00
   Úterý  :  06:00-22:00
   Středa  :  06:00-22:00
   Čtvrtek  :  06:00-22:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

https://www.lunakova.com/web/images/Dokumenty/cenik_uhrad_01-09-2023.pdf

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Mgr. Zuzana Luňáková

IČ poskytovatele

63213206

Kontaktní údaje na poskytovatele