Osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Dobruška

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 3+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

OA je určena pro osoby níže uvedené od 3 let výše z Dobrušky a blízkého okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Okruh osob:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cíle

 • informování veřejnosti o rozsahu a působení OA
 • zkvalitňování námi poskytovaných služeb
 • zajištění finančních prostředků pro činnost Farní charity Dobruška
 • poskytovat péči kvalifikovaným personálem

Poslání

Posláním Osobní asistence (dále jen OA) je poskytovat terénní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálních potřeb každého uživatele s důrazem na podporu samostatnosti, zachování lidské důstojnosti a dodržování základních lidských práv. Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

4. Specifika služby

Zásady poskytování osobní asistence

 • zásady vychází ze Zákona o sociálních službách a z Listiny základních práv a svobod
 • individuální přístup (dojednáváme službu vždy na základě individuálních potřeb a přání uživatele)
 • podporujeme uživatele v nezávislosti a soběstačnosti, v péči o vlastní osobu v každodenních činnostech
 • kvalifikovaný personál (personál, který je pravidelně vzděláván v oblastech potřebných pro daný typ sociální služby)
 • podporujeme uživatele v kontaktu se společenským prostředím (procházky, návštěvy sousedů)
 • dodržování práv uživatele (např. respektování soukromí, důstojné zacházení, respektování volby)
 • etický přístup pracovníků

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  05:00-23:00
   Sobota  :  05:00-23:00
   Neděle  :  05:00-23:00
   Pondělí  :  05:00-23:00
   Úterý  :  05:00-23:00
   Středa  :  05:00-23:00
   Čtvrtek  :  05:00-23:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za služby

Zde

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Farní charita Dobruška

IČ poskytovatele

73635391

Kontaktní údaje na poskytovatele