KOMUNITNÍ CENTRUM, § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Volný čas dětí
 • Podpora při vzdělávání
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Broumov

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 120

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5369609
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: třída Soukenická 16,55001 Broumov
 • Telefon: 608 784 332
 • E-mail: info@zacit-spolu.cz
 • Web: http://zacit-spolu.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám žijících v Broumově a jeho okolí:

- osobám  žijících v sociálně vyloučených lokalitách

- rodinám s dítětem/s  dětmi

- etnickým  menšinám

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smysl

Smyslem nabízené služby je podpora a rozvoj schopností, dovedností rodiny a motivace rodiny k samostatnosti a včasnému řešení problémů, které mají negativní vliv na rodinu a vývoj dítěte.

 

Poslání

Posláním Komunitního centra, které poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi  je podpora rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace řešit krizové, tíživé a naročné situace ve svém životě. Podpora je směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních sociálních potřeb a možností.

 

Cíle

- aktivizovat rodinu,

- posilovat rodičovské kompetence ke zvládání každodenních situací

- zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti

- minimalizovat rizika ohrožení dušeního a sociálního vývoje dídtěte/rodiny

- zmírnit dopady dlouhodobě nepříznivé situace rodiny

Principy:

 - rovnost

- diskrétnost

- individuální přístup

- dobrovolnost

- zaměření na rodinu

- bezplatnost

 

 

3. Nabízené činnosti

Garantovaná nabídka sociální služby Komunitního centra

 

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi:

 • rozvoj rozumových schopností a pracovních dovedností dítěte
 • smysluplné trávení volného času
 • pohybové aktivity
 • vedení dětí k plnění školních povinností, k dodržování hygienických návyků
 • osvěta péče o zdraví
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte -motivace k přípravě do školy, podpora zapojení do domácích prací
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - vedení rodičů k vytváření zázemí pro vzdělávání, podpora při výběru školy, podpora při zajišťování vyhlášených dotací na žáka, podpora při zajišťování přípravy do školy

 

2. pracovně výchovná činnost s dospělými (70% musí být terénní formou):

 • vedení k hygienickým návykům
 • vedení k správnému hospodaření s penězi v domácnosti
 • finanční poradenství (exekuční řízení, splátkový kalendář…)
 • podpora při vyhledávání zaměstnání (sepsání žádosti motivačního dopisu, náležitosti pracovní smlouvy, kontaktování zaměstnavatele…)
 • pomoc v oblasti bydlení (žádost, nabídky, ověření náležitosti nájemní smlouvy, doprovod u předání a převzetí bytu, kontaktování vlastníku bytu….)
 • pravidelná zdravotní péče o sebe a děti
 • společná činnost rodičů a dětí – motivace rodičů a dětí k smysluplnému trávení volného času
 • podpora a nácvik dovedností a schopností při jednání na úřadech a školách
 • nácvik rodičů při přípravě dětí do školy
 • konzultace o porušování sociálních norem (z hlediska školy a z hlediska celé společnosti), jako je úmyslné zameškávání školní docházky, nebo klasické záškoláctví

 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dětí:

 • rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů
 • zásady slušného chování
 • navazování vztahů mezi dětmi
 • společenské zkušenosti
 • rozvoj osobnosti pomocí herních aktivit
 • nácvik pravidelné přípravy na vyučování
 • rozvoj kreativity dětí (výtvarné, hudební, divadelní, sportovní činnosti)

 

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí:

 • vedení k pravidelné školní docházce dětí
 • vedení k podpůrnému a tvůrčímu prostředí pro přípravu do školy v rodině
 • vedení rodičů k vytváření pravidelných denních návyků/režimu dětí
 • zařazení dětí do včasné péče

5.zajištění podmínek pro volnočasové. aktivity

 • motivace rodičů k zapojení dětí do kroužků
 • doprovod do kroužků
 • podpora vlastních aktivit

 

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, na úřady, soudy k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět:,

 • akce mimo klub (sportovní akce, výjezd, pobyt)
 • akce konané v klubu za účasti okolí (spolupráce s jinými subjekty nabízející zájmové kroužky např: Skauti, DDM Ulita, ZUŠ…)

 

c) sociálně terapeutické činnosti:

1.socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:

práce se skupinou, individuální rozhovor

 • podpora funkce integrační – týká se osob, které potřebují odbornou pomoc, které se nacházejí v krizových situacích a jsou v psychickém, sociálním či psychosociálním ohrožením a stávají se pro okolí překážkou
 • podpora funkce rozvoje- zajištění rozvoje osobnosti ve směru správného životního stylu
 • komunitní práce- problémy v oblasti v soc. služby, zdravotní péče, etnického napětí, vzdělávání, sousedských vztahů, životního prostředí…
 • sociální služby určené pro rodinu  - terénní sociální služby jako osobní asistence zajištění chráněného bydlení, podporované bydlení, chráněné dílny, noclehárny, nízkoprahová denní centra, nizkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty a drogová centra

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1.pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytování informací, zprostředkování kontaktu na návazné služby, základní administrativní úkony

2.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

 • práce s osobami blízkými, doprovod

 

Základní poradenství

 • zdolávání překážek vývoje, rozvíjení jejich schopnosti, řešení aktuálních problémů a plánování budoucího života
 1. preventivní proces- vytváření podmínek pro osobní růst
 2. nápravný proces- odstranění zábran osobního rozvoje
 3. poskytování informací o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka
 4. poskytování přímé pomoci lidem při řešení jejich sociálních problému, mezigenerační soužití, péče o děti, starší a zdravotně postižené osoby, osoby propuštěné z výkonu trestu
 5. poskytování dalších druhů poradenství( sociální,komunitní,pedagogické,speciální a zdravotní,technické poradenství( zajištění pomůcek pro postižené lidi,úprava domácího prostředí)

základní administrativní úkony- vyplňování příslušných formulářů a žádostí

4. Specifika služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována v Komunitním centru v ulici Soukenicé čp.16 v Broumově formou ambulantní a terénní služby dle  § 65 zákona o sociálních službách, u kterých existují rizika ohrožení jeho vývoje  nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.Obsahem spolupráce je individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností, dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení. Náplní služby také je zlepšení života dětí a jejich úspěšnosti ve vzdělání včetně prevence předčasného ukončování jejich vzdělání.

Cílová skupina

Program je určen především pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit. Cílová skupina jsou rodiče s dětmi případně prarodiče vychovávající děti/dítě do 18 let, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a etnické menšiny. Služba je poskytována v regionu Broumovsko.

 

Kapacita

Počet klientů 110 (Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby celkem pro max. 110 klientů - členů rodin.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  12:00-17:00
   Pondělí  :  12:00-17:00
   Úterý  :  12:00-17:00
   Středa  :  12:00-17:00
 •  
 • Terénní
  • Čtvrtek  :  09:00-17:00  -  dle předchozí domluvy
   Pondělí  :  09:00-17:00  -  dle předchozí domluvy
   Úterý  :  09:00-17:00  -  dle předchozí domluvy
   Středa  :  09:00-17:00  -  dle předchozí domluvy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Komunitní centrum v rámci sociálně aktivizační služby nabízí nebo zprostředkovává činnosti, které jsou nad rámec základních činností vymezých zákonem o sociálních službách např: výlety, zájmové kroužky.

Ceny jsou stanoveny dle náročnosti akce.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Službu poskytujeme v Komunitním centru v přízemí a v 1. patře budovy .

Název poskytovatele

Začít spolu z.s.

IČ poskytovatele

68208944

Kontaktní údaje na poskytovatele