Osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Doprovod
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 4_26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

cílová skupina:

Ø  osoby v nepříznivé sociální situaci v důsledku  tělesného, kombinovaného, mentálního a zdravotního postižení  nebo chronického onemocnění, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby

Ø  věková struktura 3 - 28 let

Ø  služba je z kapacitních důvodů poskytována osobám, kteří jsou žáky PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Centrum Prointepo poskytuje službu osobní asistence dětem a mládeži od 3 do 28 let, kteří navštěvují  PROINTEPO – Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu s.r.o. v Hradci Králové. Služba umožňuje klientům zapojení se do všech mimoškolních, zájmových   a společenských aktivit. Služba osobní asistence usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti a dovedností klienta. Osobní asistent napomáhá  kompenzaci postižení klienta, a tím setrvání v rodině a přirozeném prostředí.

cíle:

Ø  zajištění kvalitní a kvalifikované služby

Ø  možnost vést běžný způsob života v přirozeném prostředí

Ø  minimalizace dopadu zdravotního postižení

Ø  podpora sociálního začleňování

Ø  rozvoj schopností, dovedností a posílení sebevědomí

Ø  rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v péči o vlastní osobu

Ø  integrace do běžné společnosti                                

Ø  podpora klienta i rodiny při uplatňování jejich práv a zájmů

 

3. Nabízené činnosti

 1. pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití tzn. pomoc při podávání obědů, svačin a nápojů, včetně porcování a další úpravy stravy dle potřeb klienta; úkon zahrnuje i podávání stravy asistentem, v případě, že se klient nemůže sám najíst

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek tzn. klientovi pomáháme při jednotlivých činnostech oblékání nebo svlékání svrchní a spodní vrstvy, respektujeme jeho tepelnou pohodu, úkon obsahuje i obouvání a zouvání, nácvik vhodného výběru oblečení a jeho ukládání, včetně obuvi, na určené místo

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru tzn. klientovi za respektování jeho individuálních zvláštností a při využití případných kompenzačních pomůcek pomáháme s orientací v prostoru, pohybem v zařízení i ve vnějším prostředí (např. otevírání a zavírání dveří, pomoc při chůzi do schodů, jízdě výtahem apod.), včetně pomoci při vystupování a nastupování do prostředků hromadné dopravy

4. pomoc při přesunech na lůžko nebo vozík tzn. pomoc klientovi při přesunech z invalidního vozíku do polohovací židle, vertikalizačního stojanu, na rehabilitační stůl, relaxační polštáře a matrace, zajištění správného sedu na vozíku

 

 1. pomoc při osobní hygieně

1. pomoc při úkonech osobní hygieny tzn. pomoc klientovi při mytí rukou, obličeje, česání

2. pomoc při použití WC tzn. pomoc klientovi na WC se svléknutím, usazením na toaletu popř. použití dalších pomůcek (kompenzačních a hygienických)

 

 1. pomoc při zajištění stravy

pomoc při přípravě jídla a pití tzn. osobní asistent s klientem nacvičuje úchop a manipulaci s předměty, krájení, mazání, jednoduchou přípravu jídla nebo studeného nápoje

 

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí tzn. pomoc klientovi při úklidu hraček, pomůcek a osobních věcí, které využívá a potřebuje v zařízení

2. nákupy a běžné pochůzky

 

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě tzn. především pomoc s přípravou do školy, individuální konzultace klientovi nebo zákonnému zástupci; klient je aktivizován pomocí terapeutických hodin (canisterapie, relaxační terapie)

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob tzn. společné akce pro klienty,  jejich rodinné příslušníky a veřejnost  v našem zařízení i mimo naše zařízení. Některé ze služeb nabízených Centrem Prointepo jsou využívány také veřejností – fyzioterapie, logopedie, klinického psychologa

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností tzn. doprovod na jednotlivé terapie, které klienti využívají (ergoterapie, fyzioterapie, logopedie), procvičování jemné a hrubé motoriky, komunikace s klientem, vyhodnocování sociálních interakcí, nácvik finanční gramotnosti apod.

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jedná se především o doprovod na volnočasové aktivity, na různé instituce, doprovod při návštěvách kina, divadla, knihovny a veřejných kulturních a společenských akcí; pomoc s nakupováním

 

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů tzn. činnost asistentů a sociálního pracovníka při řešení nepříznivé sociální situace klienta

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí tzn. např. pomoc při vyřizování osobních záležitostí a využívání veřejných služeb - pošty, banky, zdravotních služeb apod.

 

4. Specifika služby

Propojení osobní asistence se školou napomáhá celé rodině vyrovnat se s postižením dítěte a také umožnit dítěti žít co nejdéle v přirozeném prostředí. Zároveň mu umožní zprostředkovat životní zkušenosti, které jsou pro zdravou populaci každodenní samozřejmostí. Klient tak může rozvíjet svoji osobnost mezi svými vrstevníky, navazovat  sociální vztahy, vytvářet sociální vazby a naučit se v nich být interaktivní.

Každý asistent pomáhá rozvíjet schopnosti, dovednosti a poznání klienta. Podporuje a posiluje jeho sebevědomí, samostatnost a péči o vlastní osobu. Jeho práce pomáhá kompenzovat postižení klienta a je důležitým přínosem pro všechny zúčastněné. 

Nabyté zkušenosti a získaná vyšší míra samostatnosti usnadňuje sociální integraci těchto osob i co se týče budoucnosti, pomáhá jim snadněji se odpoutat od rodiny a zapojit se do života společnosti  s ohledem na druh a míru postižení. Tím, že je v našem zařízení zajištěna komplexní péče, umožní to  zákonným zástupcům,ve větší míře, uplatnit se na trhu práce.

Díky systematické a soustavné práci všech zaměstnanců je znatelné zlepšení sociálních dovedností dětí a mládeže se zdravotním postižením - začínají být méně závislé na pomoci druhé osoby, jsou sebevědomější, samostatněji realizují své potřeby a zájmy, lépe se orientují ve vnitřním i vnějším prostředí. 

Naše centrum se nachází v klidné části města v bezbariérovém objektu, který je obklopen velkou zahradou, jejiž součástí je naučná rostlinná stezka, pískoviště a hřiště s umělým povrchem. Na zahradě je k dispozici venkovní učebna se zelenou střechou, která je vybavena pro výuku i trávení volného času. Rozloha objektu je 1200 m2. V celém prostoru jsou odstraněny architektonické bariéry. Budova zahrnuje učebny,  keramickou dílnu, cvičebnu, jídelnu, relaxační koutky, fyzioterapeutické a ergoterapeutické pracovny, logopedické a psychologické pracoviště, šatny, WC a sprchový kout, sklady, administrativní pracovny. Vše je vybaveno speciálním nábytkem a pomůckami. 

 

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  06:30-16:00  -  omezení v době prázdnin
   Pondělí  :  06:30-16:00  -  omezení v době prázdnin
   Úterý  :  06:30-16:00  -  omezení v době prázdnin
   Čtvrtek  :  06:30-16:00  -  omezení v době prázdnin
   Pátek  :  06:30-16:00  -  omezení v době prázdnin
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

www.prointepo.org

více informací: Mgr. Miriam Urbanová 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

IČ poskytovatele

25263633

Kontaktní údaje na poskytovatele