Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 51

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2089762
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Kvasiny 340,51702 Kvasiny
 • Telefon: 494 596 487
 • E-mail: j.maskova@uspkvasiny.cz
 • Web: uspkvasiny.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobám s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým) od 19 let věku výše, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (chybí jim schopnosti v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování). Z toho dívky a ženy pouze v případě, že jsou zároveň plně či částečně imobilní a potřebují zvýšenou míru podpory. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním posláním je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci:

 • mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost (v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování atd.) a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • nemají rodinu nebo jiné blízké osoby, které by byly schopné a ochotné zajistit potřebnou pomoc
 • není dostupná nebo možná potřebná podpora jiných služeb (v regionu jeho bydliště není dostupná terénní nebo ambulantní služba, která by zajistila potřebnou pomoc).

Cílem služby je:

 • vyhovovat individuálním potřebám jednotlivých uživatelů spojených s řešením jejich nepříznivé sociální situace
 • společně usilovat o maximální možnou míru nezávislosti uživatelů na sociální službě a sociálně je začleňovat do běžné společnosti
 • podporovat uživatele v životě, který se co nejvíce přibližuje životu srovnatelnému s jejich vrstevníky v komunitě, v jejich samostatnosti a soběstačnosti
 • poskytovat služby důstojně, dodržovat lidská práva a základní svobody 
 • zabezpečovat službu dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků
 • udržovat prostorové a technické podmínky
 • vyhledávat, získávat a spravovat finanční zdroje pro dosažení maximální kvality poskytované služby
 • spolupracovat s dalšími službami, institucemi a osobami v regionu s hlavním cílem podporovat naše uživatele v řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

 

3. Nabízené činnosti

1. Poskytnutí ubytování

 • 1 - 4 lůžkové pokoje (7 x 1 lůžkový, 24 x 2 lůžkový, 5 x 3 lůžkový, 3 x 4 lůžkový)
 • 29 pokojů standardně vybavených, z nichž 18 pokojů má předsíň s umyvadlem a 2 pokoje mají umyvadlo umístěno přímo v pokoji, v blízkosti pokojů se nachází společné sociální zařízení (WC, koupelna)
 • standardní vybavení pokoje: postel (polohovací lůžko dle zdravotního stavu uživatele), šatní skříň, lůžkoviny (polštář, přikrývka, povlečení, prostěradlo)
 • 10 pokojů nadstandardně vybavených - koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyňská linka, telefon, u 5 pokojů balkon
 • možnost si dovybavit pokoj vlastním nábytkem, výzdobou, elektrospotřebiči, květinami, po dohodě možnost chovat drobné zvířectvo 
 • pokoje jsou uzamykatelné

2. Úklid

 • cílem je pomoc při běžném úklidu pokoje uživateli, který z důvodu snížené soběstačnosti není schopen si tuto činnost zajistit sám
 • úklid společných prostor je zajišťován ze strany zařízení

3. Praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

 • cílem je pomoc při praní, žehlení a drobných opravách osobního prádla, ošacení, ložního prádla, popř. zajištění oprav ošacení a obuvi veřejnými službami, uživatel z důvodu snížené soběstačnosti není schopen si tuto činnost zajistit sám

4. Poskytnutí stravy

 • zařízení má vlastní kuchyň
 • zajišťuje stravu 5 x denně - snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, u diabetické diety zajištěna druhá večeře, v průběhu dne jsou k dispozici nápoje 
 • strava odpovídá racionální výživě a dietám stanovených lékařem
 • možnost odhlášení jednotlivých druhů stravy

5. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (ranní a večerní hygiena, koupání, holení)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (česání, mytí vlasů, stříhání nehtů)
 • pomoc při použití WC

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost - cílem je podpořit uživatele v pracovní činnosti, učit uživatele dodržovat pracovní postup, čistotu při práci, upevňovat kladný vztah k práci
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - cílem je udržovat a rozvíjet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění - cílem je ve spolupráci se zákonným zástupcem zajistit přiměřené vzdělání, pomoc při jednání se školským zařízením, pomoc při vyhledávání volného pracovního místa, pomoc při sjednání pracovní smlouvy apod.
 • volnočasové a zájmové aktivity - cílem je poskytnout uživatelům možnost vyplnění jejich volného času různými zájmovými, sportovními a dovednostními činnostmi  

8. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - cílem je pomoci uživateli při zprostředkování a vyřízení zakázky v požadované službě (obchody, lékařská péče, kadeřník, pedikér, pošta, obecní úřad, opravny, peněžní ústavy, pojišťovnictví, duchovní činnost apod.) a při zprostředkování informačních zdrojů (internet, denní tisk, časopisy, knihy apod.)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a blízkými osobami, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujícící sociální začleňování uživatelů - vyhledávání kontaktu v rámci dostupných zdrojů, zprostředkování osobního, písemného či telefonního kontaktu, podpora kontaktu, a to přímým pobytem uživatele v rodině a jeho blízkých osob nebo návštěvou rodiny a blízkých přímo u uživatele v zařízení

9. Sociálně terapeutické činnosti

 • cílem je rozvíjet nebo udržet osobní a sociální schopnosti a dovedenosti uživatele, které podporují začlenění uživatele do společnosti
 • pracovník s uživatelem hledá cestu možné podpory a míru podpory tak, aby uživatel byl v rámci svých možností co nejméně závislý na podpoře služby - individuálně plánuje s uživatelem průběh poskytované služby

10. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • cílem je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - základní sociální poradenství, pomoc při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, pomoc při vyřizování úřední korespondence, doprovod uživatele na úřady, soudy za účelem pomoci s vyřizováním úředních záležitostí, správa depozit - uživateli, který není schopen si tyto činnosti zajišťovat sám.

Zdravotní péče

 • primární lékařskou péči v potřebném rozsahu zajišťuje praktický lékař, zpravidla v ordinaci zařízení
 • zařízení zprostředkovává služby dalších specialistů (stomatolog, psychiatr, neurolog aj.)
 • v případě potřeby a v mimopracovní době praktického lékaře se povolává lékař konající pohotovostní službu, případně rychlá zdravotní pomoc
 • ošetřovatelská péče je poskytovaná uživatelům prostřednictvím všeobecných sester v rámci nepřetržitého provozu
 • zařízení zajišťuje doprovod uživatele do zdravotnického zařízení
 • uživatel má právo volby lékaře

Jednání se zájemcem o službu 

 • zájemce o službu je ten, kdo projeví o naši sociální službu zájem, a to telefonickou, písemnou formou či osobním kontaktem
 • jednáním se zájemcem jsou pověřeny sociální pracovnice zařízení
 • zájemce by měl kontaktovat sociální pracovnice a domluvit si schůzku
 • kontakty pro sjednání schůzky:  telefonicky na čísle: 494 596 487 (klapky 124, 113, 114), písemně na adresu zařízení: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Kvasiny 340, 517 02, elektronicky prostřednictvím e-mailu uspkvasiny@centrum.cz
 • informace o poskytované sociální službě jsou dostupné na internetové adrese www.uspkvasiny.cz, kde je možné získat formulář Žádost o příjetí a k tomu potřebné formuláře

  

   

  

 

 

4. Specifika služby

Zařízení prochází procesem částečné transformace. Má nastavený Transformační plán, který se zaměřuje na 3 strategické oblasti: 

1. Individuální přechody vybraných uživatelů (zjištěna možnost návratu blíže k rodinným příslušníkům a blízkým, osoby vyžadující specializovaný přístup, možnost odchodu do služeb s nižší mírou podpory) 

2. Přechod uživatelů do skupinového komunitního bydlení (možnost skupinových přechodů do koedukovaných domácností v komunitě PO3 Kostelec nad Orlicí a PO3 Rychnov nad Kněžnou)

3. Zajištění odpovídajícího prostředí a služeb pro stávající uživatele s vysokou mírou podpory (vytvoření skupinových koedukovaných domácností po 6 uživatelích - humanizace objektu) 

 

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník viz webové stránky:  www.uspkvasiny.cz,  konkrétně naleznete zde: http://www.uspkvasiny.cz/assets/cenik-sluzeb.pdf případně na telefonu 494 596 487  

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova A (kapacita - 69 uživatelů)  má 2 a 3 nadzemní podlaží, je plně bezbariérová.

Budova B (kapacita - 13 uživatelů)  má 2 nadzemní podlaží, je bez výtahu, imobilním uživatelům je uzpůsobeno pouze 1. nadzemní podlaží.

Venkovní areál s přilehlou zahradou má dostatek zpevněných ploch.

 

Název poskytovatele

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

IČ poskytovatele

42886201

Kontaktní údaje na poskytovatele