Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 1+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2495303
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Adresa: Nerudova 1180,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 495 540 361, 702 248 871
 • E-mail: lucie.fajglova@daneta.cz
 • Web: http://www.daneta.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Pospíšilova 787,50003 Hradec Králové
 • Adresa: Nerudova 37,50002 Hradec Králové

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby s různým stupněm mentálního postižení nebo s kombinovaným postižením ve věku od 2 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Jedná se o osoby, které potřebují fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby či sociální službu k tomu, aby mohly žít ve společnosti způsobem, který je běžný. Službu mohou využívat i senioři starší 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Posláním služby osobní asistence je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které jim umožní v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života tak, aby je podporovala v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba usiluje o maximální rozvoj soběstačnosti a schopností klienta, dětem umožní zapojení do běžných předškolních a školních aktivit, smysluplně trávit volný čas. Dospělým klientům žít v přirozeném prostředí, rozvíjet své zájmy a samostatně bydlet.

CÍLE

 • umožnit předškolní a školní vzdělávání
 • umožnit využívání zájmových kroužků
 • doprovázet klienty do školky, školy, do práce, denních aktivit, na vycházky, k lékaři,    
 • na úřady, do běžných veřejných služeb, na výlety, za kulturními zážitky
 • pomáhat s orientací ve vnějším a vnitřním prostředí
 • umožnit klientům žít ve vlastní domácnosti
 • pomáhat se zajištěním chodu domácnosti
 • pomáhat s nakupováním
 • zvyšovat soběstačnost a sebeobsluhu
 • přispívat k celkové aktivizaci

3. Nabízené činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, používání speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunech dětí a klientů – polohování, převážení, přenášení…),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC…),
 • pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití),
 • pomoc při zajišťování chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové  aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  pomoc při vyřizování běžných záležitostí).

4. Specifika služby

Osobní asistence je terénní sociální služba, kterou „Centrum Daneta“ poskytuje od roku 2007. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č..108/2006 Sb. o sociálních službách pod identifikátorem: 2495303

Vysílající organizací je zařízení“ Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně postižené“, zastoupené ředitelkou paní Mgr. Věrou Kosinovou.

Osobní asistence je poskytovaná přednostně v rámci služeb centra Daneta. V MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s. r. o, v pracovních dnech v době od 6.30 do 16.00 hod. Dle individuálních požadavků klientů centra, jsme schopni službu zajistit nad rámec uvedené pracovní doby.

Dospělým klientům je služba poskytována nepřetržitě, bez časového omezení, jako běžná terénní služba v jejich přirozeném domácím prostředí. Pomáhá jim žít ve svém bytě, zapojit se do běžně využívaných služeb, zajišťovat osobní záležitosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytované služby zveřejněn na:

https://daneta.cz/socialni-sluzby/dokumenty/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

V rámci služeb centra Daneta, jsou bezbariérové, ostatní služby poskytovány terénně.

Název poskytovatele

Věra Kosinová

IČ poskytovatele

48162485

Kontaktní údaje na poskytovatele