ARCHA, § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Volný čas dětí
 • Podpora při vzdělávání
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Náchod

 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 20
 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 35

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 6+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8382823
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Adresa: Komenského 577,54701 Náchod
 • Telefon: 776 809 007
 • E-mail: dokoran@dokoran.eu
 • Web: www.dokoran.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dětmi od 0 – 18 let, které navštěvují školy v Náchodě a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách.

Tyto rodiny:

 • jsou v obtížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora vzdělávání, záškoláctví, problémy s volbou školy či povolání, dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace, diskriminace, šikana)
 • jsou ohrožené sociálně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek včetně alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexuální život, předčasné těhotenství, nedokončené či nízké vzdělání)
 • jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vyloučená lokalita, periferie menšího města, vyšší výskyt soc. slabších vrstev obyvatelstva, příslušníci etnických minorit)
 • nevyužívají standardní nabídku veřejných služeb (pasivní způsob života, absence pozitivních vzorů, děti tráví svůj volný čas neorganizovaně, bez dohledu, „na ulici“)

Rodinou rozumíme skupinu osob (případně více skupin osob), navzájem spojených pokrevními svazky, manželstvím nebo srovnatelným právním vztahem, jejichž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. Základní rodinu pak tvoří dva dospělí lidé (obvykle muž, žena) a jejich děti, neúplnou rodinu tvoří pouze jeden z rodičů a děti. Rozšířená rodina pak je tvořena nejbližšími příbuznými (teta, strýc, prarodiče,…).

Rodinu lze dále chápat i jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny nejen manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými vztahy a zvláště společným způsobem života.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Archa je služba určená rodinám s dětmi, které navštěvují školy v Náchodě a u nichž je v důsledku nepříznivé situace rodiny ohrožen zdravý vývoj dítěte. Archa nabízí odbornou pomoc při řešení problémů rodin, podporuje je v samostatnosti a zapojení do dění ve společnosti.

Cíle

 • aktivizovat rodiny, aby byly schopny zajistit dětem vhodnou péči a výchovu
 • posilovat schopnosti rodin ke zvládání každodenních situací
 • aktivizovat rodiny s dětmi k využívání vlastních sil při řešení problémů, případně aby uměly vyhledat odbornou pomoc

Smyslem služby je aktivizace členů rodiny, podpora jejich samostatnosti a zapojení do společnosti. 

 

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti a úkony:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Jednotlivé úkony poskytované klientům:

 1. doprovázení dětí do školy, škols. zařízení, na zájmové aktivity a zpět
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a soc. schopností a dovedností dítěte
 3. pomoc při obnovování, upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podpora aktivit podporujících soc. začleňování
 4. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 5. pracovně výchovná činnost s dětmi
 6. pracovně výchovná činnost s dospělými
 7. sociálně terapeutické činnosti
 8. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 9. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočas. aktivity

 

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  12:00-16:00  -  pro klienty ve věku od 6 - 18 let
   Pátek  :  12:00-16:00  -  pro klienty ve věku od 6-18 let
   Pondělí  :  12:00-16:00  -  pro klienty ve věku od 6-18 let
   Úterý  :  12:00-16:00  -  pro klienty ve věku od 6-18 let
   Středa  :  9:00-11:00  -  poradenství pro rodiče nebo zákonné zástupce
 •  
 • Terénní
  • Čtvrtek  :  10:00-11:30
   Pondělí  :  10:00-11:30
   Středa  :  12:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Dokořán z.s.

IČ poskytovatele

62726714

Kontaktní údaje na poskytovatele