Ambulantní centrum Hradec Králové, § 64 - Služby následné péče

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 5

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu závislosti na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 12+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3454870
 • Druh sociální služby: § 64 - Služby následné péče
 • Adresa: Gočárova třída 1620,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 777 033 618
 • E-mail: svoboda@laxus.cz
 • Web: http://www.laxus.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Uživatelé drog a alkoholu a gambleři, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo abstinují samostatně. Osoby blízké uživatelům drog.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:
Služby následné péče jsou poskytovány v Hradci Králové. Tyto služby jsou určeny lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Cíle:

 •          Udržení abstinence
 •          Udržení změn dosažených v léčbě (životní styl, chování)
 •          Získání a prohlubování dovedností jak předcházet relapsu
 •          Zlepšení životní situace abstinujících klientů (v oblastech bydlení, zaměstnání, vztahů, zdraví, volného času, financí)

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

3. Nabízené činnosti

Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.

Poskytnutí informací: Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, zdravotní. Informace jsou předávány v rámci spolupráce s klientem za účelem zlepšení jeho informovanosti a samostatného zvládnutí konkrétních kroků v jeho životě. Konkrétní zaměření je dáno zakázkou, která vyplývá z řešeného tématu.

Poradenství: Jedná se o poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování a zvládání emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají za cíl podpořit klienta v abstinenci a jejím udržení, v zapojení do života běžné společnosti a zařazení na trh práce. Zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu. Konkrétní zaměření a použité metody jsou nastaveny dle zakázky, která vyplývá ze situace klienta.

Odkazy a zprostředkování: Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.

Asistence – doprovod: Je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně selhávali nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady, další instituce nebo při kontaktu s rodinnými příslušníky.

Skupina: Jedná se o práci se skupinou – zejména se jedná o skupinu klientů, kteří již po určitou dobu (minimálně dva měsíce) abstinují od primární návykové látky či upustili od návykového chování.  Zahrnuje soubor činností a metod – práce se skupinovou dynamikou, interakce mezi členy skupiny, poskytování zpětných vazeb a reflexí, sdílení obtížných životních situací, odhalování a posilování pozitivních stánek klientů, nácvik, jak se chovat v obtížných situacích, sdílení zkušeností s abstinencí, zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu. Konkrétní zaměření a použité metody jsou nastaveny dle zakázky, která vyplývá ze situace klientů/klientek.

Pomoc v krizi: Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-16:00
   Úterý  :  9:00-16:00
   Středa  :  9:00-16:00
   Čtvrtek  :  9:00-16:00
   Pátek  :  9:00-14:00
 •  
 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Laxus z.ú.

IČ poskytovatele

62695487

Kontaktní údaje na poskytovatele