Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Doprovod
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 120

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením
 • Osoby se sluchovým postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1172890
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Frošova 1414,51741 Kostelec nad Orlicí
 • Telefon: 773 781 188
 • E-mail: vedouci@pskostelecno.cz
 • Web: www.kostelecno.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelskou službu poskytujeme dospělým osobám starším 18 let s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniorům.

Pečovatelskou službu lze poskytovat také osobám:

 • trvale upoutaným na lůžko, které potřebují celodenní péči nebo péči zdravotnického personálu, a to za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami a na základě individuálně dohodnutých pravidel,
 • osobám, které vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. chronické duševní onemocnění), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí je umožnit osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

Cílem Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí je:

 • podporovat a udržovat kvalitu života a soběstačnost klienta v péči o vlastní osobu a v péči o svoji domácnost,
 • zajistit klientům zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • podporovat rozvoj a zachování stávajících dovedností, zvyklostí a soběstačnosti klienta v jeho přirozeném prostředí, poskytovat přiměřenou a individuální podporu a pomoc v činnostech, které klient nezvládá,
 • poskytovat odbornou a kvalitní péči,
 • v rámci poskytování pomoci a podpory klientovi nenahrazovat rodinu ani zdroje dostupné v komunitě.

   

   

   

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí je oprávněna dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytovat tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (jedná se o podporu a pomoc při podávání jídla a pití, pomoc klientovi při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostotu, pomoc při přesunu klienta na lůžko nebo vozík) 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pečovatelky poskytují pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta nebo ve středisku osobní hygieny, dále pak pomoc při základní péči o vlasy a nehty a pomoc klientovi při použití WC)

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (v rámci této činnosti zabezpečí pečovatelská služba dovoz nebo donášku jídla, pomoc s přípravou jídla a pití a podá jídla a pití klientovi)

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (zahrnuje pomoc klientovi při zajištění běžného úklidu a údržby domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donášku vody, topení v kamnech, zajištění běžného nebo velkého nákupu a pochůzek, praní a žehlení osobního nebo ložního prádla včetně jeho drobných oprav)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (v rámci tohoto úkonu pečovatelka zajistí doprovod klienta např. k lékaři, na nákup, poštu, na úřady apod.)

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí poskytuje rovněž základní sociální poradenství. Tuto činnost zajišťuje sociální pracovník zdarma a je možno se na něho obrátit telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo v rámci osobního jednání např. se žádostí týkající se:

- poskytnutí informací o možnostech výběru typu sociální služby dle individuálních potřeb

- poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb

- poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se podílejí na péči o člena rodina.

S podrobným popisem výše uvedených činností je možno se seznámit prostřednictvím dokumentu Nabídka poskytovaných služeb (garantovaná nabídka poskytovaných služeb pro zájemce, žadatele, klienty a veřejnost), který je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí ( www.pskostelecno.cz) nebo v tištěné podobě ho je možno obdržet v kanceláři vedoucí nebo sociální pracovnice Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí.

Potřebnou pomoc a péči poskytují vyškolené pečovatelky/profesionální tým pracovníků Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí. Pracovníci jednají vždy v zájmu klienta a při poskytování péče spolupracují s rodinou pečovaného a dalšími organizacemi a službami podílejícími se na péči o klienta.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  06:00-20:00
   Pátek  :  06:00-20:00
   Sobota  :  06:00-20:00
   Neděle  :  06:00-20:00
   Pondělí  :  06:00-20:00
   Úterý  :  06:00-20:00
   Středa  :  06:00-20:00
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  6:00-14:30
   Pátek  :  6:00-14:30
   Sobota  :  8:00-12:00
   Neděle  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  6:00-14:30
   Úterý  :  6:00-14:30
   Středa  :  6:00-14:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za poskytované služby je dána Sazebníkem úhrad, který je schválen Radou města Kostelec nad Orlicí. Maximální výše úhrady za poskytování jednotlivých úkonů (základních činností pečovatelské služby) je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za fakultativní činnosti může být stanovena až do výše skutečných nákladů.

http://pskostelecno.cz/sluzby/ps/sazebnik

Fakultativní činnost

ANO

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí poskytuje nad rámec základních činnosti fakultativní (nadstandardní, nenárokový) úkon. Ten může být poskytován pouze klientům, kterým jsou poskytovány základní činnosti pečovatelské služby a umožňují-li to organizační podmínky služby a disponuje-li služba dostatečnou kapacitou nutnou k zabezpečení těchto úkonů. Jedná se o tuto činnosti:

- dohled (v rámci tohoto úkonu pečovatelka zajistí dohled nad lékovým, pitným a stravovacím režimem klienta nebo dohlédne, zda je klient v pořádku).

výše úhrady - 120,- Kč/hodina

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Kostelec nad Orlicí

IČ poskytovatele

274968

Kontaktní údaje na poskytovatele