Domov Arreta o.p.s., § 44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Hradec Králové

 • Kapacita počet lůžek: 22

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1905494
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Adresa: Jungmannova 1437,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 724 996 904
 • E-mail: reditelka@arreta.cz
 • Web: www.arreta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:

 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním

A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

 

Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:

 • jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
 • jde o osobu se smyslovým postižením
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Domova Arreta o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

 

Cíle služby

 • Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovatelů.
 • Poskytnout uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.
 • Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.
 • Podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

3. Nabízené činnosti

Nabídka poskytovaných služeb

 

Domov Arreta o.p.s. na odlehčovací službě nabízí:

 1. Poskytnutí ubytování
 • ubytování
 • Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

 

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající zásadám racionální výživy – v rozsahu 5 - 6 jídel
 • pomoc při podávání jídla

 

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností

 

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • volnočasové a zájmové aktivity

      (např. doprovod ke kadeřnici nebo na pedikúru v přízemí budovy, doprovod do restaurace Metuje, do obchodu Hruška, ven na procházku)

 

       7. Sociálně terapeutické činnosti

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytována za úplatu.

Cena za služby se řídí dle platného sazebníku společnosti a je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada se skládá z ubytování, stravy a služeb. Úhrada za služby je vyúčtovaná podle skutečně spotřebovaného času. Evidence spotřebovaného času za služby se vykazuje pomocí přenosných terminálů v programu IS Orion.

Uživatel nebo zákonný zástupce uživatele služby je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu a služby sociální péče poskytnutou v rozsahu potřebném pro uživatele.

Úhrada za pobyt, stravu a za služby sociální péče se provádí za kalendářní měsíc nebo jeho část a to vždy předem k poslednímu dni předchozího měsíce nebo ke dni nástupu a to v hotovosti zálohou 550,- Kč/den. Záloha je zúčtována ke dni ukončení pobytu (při delším pobytu než jeden měsíc k poslednímu dni v měsíci) podle skutečně spotřebovaného času. Poskytovatel je povinen předložit uživateli nebo zákonnému zástupci vyúčtování úhrady za poskytnutou odlehčovací službu ve sjednaném rozsahu a to při ukončení odlehčovací služby nebo do 14. dní následujícího měsíce v závislosti na délce trvání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče pobytové odlehčovací služby. Mimořádné výdaje budou vyúčtovány při ukončení pobytu nebo k poslednímu dni v měsíci. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 14-ti dnů od ukončení pobytu. V odlehčovací službě se úhrada za ubytování, stravu a služby sociální péče řídí platným ceníkem výše úhrad viz www.arreta.cz.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Odlehčovací služba je provozována v 6 bytech a 2 garsoniérách ve 2 NP, kam se dostanete pouze pomocí dvou osobních a jednoho nákladního výtahu. Chodba, která spojuje byty je klasický společný prostor v panelovém domě zmenšený o lavice, kde si mohou uživatelé při cestě na jídelnu odpočinout. Je zde osm dvoulůžkových pokojů, dva třílůžkové pokoje, pokoj pracovníků v sociálních službách, šatna zaměstnanců, jídelna (která slouží také jako společenská místnost) a kuchyňka. Pokoje mají vlastní televizní a rozhlasový přijímač a jsou přizpůsobeny pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů vhodným nábytkem, polohovacími lůžky, mobilními stolky atd. Každý byt má vlastní sociální zařízení a balkón. Mezi pokojem a balkónem je sokl vysoký cca 10 cm, vstup na balkón tedy není bezbariérový. V bytě číslo 12 je zrekonstruovaná koupelna, která je nejvíce uzpůsobená uživatelům, kteří již nejsou schopni vlézt do vany, také není zcela bezbariérová. Z těchto důvodů jsme nuceni odmítat žadatele upoutané na lůžko.

Název poskytovatele

Domov Arreta o.p.s.

IČ poskytovatele

26012294

Kontaktní údaje na poskytovatele